Hoppa till innehåll

ERTMS: Ta rygg på Tyskland

Veckans styrelsemöte i Tågoperatörerna bekräftade inriktningen att punktligheten i järnvägssystemet är vår absolut högst prioriterade fråga. Det är uppenbart att orsaken till punktlighetsproblemen är eftersatta investeringar och underhåll samt kapacitetsbegränsningar eftersom trafiken ständigt ökar och underhållsbehovet är akut. Men det finns mycket Trafikverket kan förbättra i den dagliga planeringen och flera prioriterade projekt inom Trafikverket är inriktade mot att minska effekterna av banarbeten och ineffektivt utnyttjande av den tid som allokerats för banarbeten. Tågoperatörernas styrelse kräver tydligt fokus på dessa frågor 2019. Ombildning av Tågoperatörerna till ett arbetsgivarförbund inom Almega pågår och målbilden är att vi från den 1 januari 2020 har sammanfört Almega Spårtrafik och Branschföreningen Tågoperatörerna till en organisation. Vi återkommer inom kort med mer information om processen för detta och hur ett förslag kan se ut.

Efter Riksrevisionens kritiska granskning av Trafikverkets införande av ERTMS i Sverige och regeringens skrivelse har flertalet av partierna Trafikutskottet föreslagit att utrullningen borde pausas eller skjutas upp Tågoperatörernas rekommendation är att Sverige ska ta rygg på Tyskland, när de bestämmer sig för att satsa – något politiskt beslut är ännu inte fattat. Vidare måste Sverige utreda lämpliga former för offentligt stöd till installation av ombordutrustning samt visa beredskap för att utge kompensation för risker och störningar i trafiken under införandetiden. Detta har Tågoperatörerna utvecklat i en debattartikel i Svenska Dagbladet. I veckan bjöd Trafikutskottet in Trafikverket och Tågoperatörerna till ett sammanträde för att få en mer fullständig bild av utmaningarna med införandet av ERTMS på bred front i Sverige och Europa.

Det finns ett tydligt vägval, vilket presenterades inför Trafikutskottets politiker. Enligt Trafikverkets beräkningar sparar tågoperatörerna 1,4 mdr om utrullningen skjuts upp med 15 år. Ju senare införande, desto bättre för hårt pressade tågoperatörers ekonomi. Vår bedömning är att besparingarna mycket väl kan uppgå till det dubbla om man tar hänsyn till den faktiska och kostnaden för installation av ombordutrustning och riskerna för tågtrafiken med att införa ett system som är i ständig utveckling i en mycket komplex infrastruktur. Därför vill Tågoperatörerna ha en paus för att säkerställa finansiering av ombordutrustning och acceptabla utrullningsplaner. Trafikverket måste också utreda konsekvenserna av tekniska ”öar” i vårt järnvägssystem (för närvarande risker på sträckan Luleå-Boden) och detaljplanera införandet av ERTMS i ett tätt trafikerat område som Stockholmsregionen. Riskerna med införandet måste analyseras och kostnads/nyttoanalys för Sveriges tågoperatörer måste presenteras. I ljuset av förseningarna av systemutrullningen i Danmark måste exempelvis beslutet att införa systemet 2023 för Sveriges pulsåder Södra stambanan starkt ifrågasättas. Uppnåendet av klimatmålen är hotat.