Hoppa till innehåll
Som en följd av den nya Järnvägstrafiklagen har järnvägsföretag sedan 1 juli 2018 möjlighet att få regressersättning. Ersättningarna som beviljas baseras på ekonomisk skada till följd av förseningar orsakade av Trafikverket samt brister i infrastrukturen. Ersättningen fungerar som ett komplement till kvalitetsavgifterna, som genereras vid alla förseningar över fem minuter. Man kan inte bli dubbelt kompenserad, utan ersättning för ekonomisk skada kan utgå för den del som eventuellt överstiger kvalitetsavgiften. Det kan t.ex. röra sig om utlägg för ersättningstrafik eller passagerares krav på ersättning för kost, logi, taxi, etc. i samband med förseningen. Järnvägsföretagen har 90 dagar på sig att ansöka om regressersättning från det att händelsen har inträffat, eller 90 dagar efter att en begäran erhållits från resenär.

Järnvägsföretagen ser självfallet positivt på möjligheten att söka regressersättning, men en stor utmaning återstår – själva förfarandet vid ansökan. Det har lett till att järnvägsföretagen hittills, med något undantag, varken fått bifall eller avslag på något anspråk.

Vid införandet av regressersättning förutspåddes att antalet ärenden för persontrafik skulle uppgå till 100 000 anspråk per år, medan man nu ser att antal anspråk är cirka 300 000 fram till dagens datum. Det motsvarar anspråk på ca 110 miljoner kronor. För järnvägsföretagen innebär det stora volymer månatligen – som mest har SJ haft cirka 70 000 anspråk på en månad – som vid begäran om regressersättning ska hanteras via en blankett som inte fullt ut går att digitalisera samt otydlighet kring vilka underlag som måste bifogas för att Trafikverket ska påbörja sin behandling.

Trafikverket har fokuserat på att bygga upp en avdelning med resurser och arbetssätt som nu finns på plats i Halmstad. Man ser att förbättringspotential finns men anser att en acceptabel nivå uppnåtts och att rutiner för eventualiteter utvecklas löpande. Målbilden är ett acceptabelt sätt att söka regressersättning på.

De senaste 6 månaderna har diskussioner mellan Trafikverket och branschen pågått kring blankettens innehåll. I februari beslutade Trafikverket att anspråk på ekonomisk skada under december månad 2018 kan framställas ända till den 30 april 2019, eftersom blankettens utformning reviderades för att bli förenklad. Trafikverket har nu tagit fram en ny version som varit ute på remiss, men ytterligare justeringar kommer att krävas för att i samråd med branschen kunna lansera blankettversion 2.0. Därför förlängdes tiden för att framställa anspråk avseende januari månad till den 31 maj.  När man är överens om en ny blankett vill Trafikverket att alla anspråk från den 1 juli 2018 ska sökas om. Vi ifrågasätter dock rimligheten i att järnvägsföretagen verkligen ska behöva drabbas av en sådan extra arbetsbörda. En ny blankett borde snarast gälla från det datum som den lanserats.

Något som järnvägsföretagen ser som positivt är att Trafikverket varit lyhört och ändrat kravet att alla underlag avseende kostnader ska bifogas anspråken. Det nya förfarandet innebär istället att järnvägsföretagen ska behålla alla sina underlag och kunna presentera dem vid behov till Trafikverket. Trafikverket kommer dock att göra stickprov på 10–20 procent av alla ärenden.

Trafikverket ser behov av att fortsättningsvis förbättra sina arbetssätt och har därför initierat ett projekt som ska ta ett helhetsgrepp kring ekonomisk skada. Projektet kommer att starta i början av maj och syftar till att även omhänderta godstrafik där mer komplicerade anspråk förväntas till följd av att lagstödet och kundrelationerna ser annorlunda ut.

Godstrafikföretagen har sedan tidigare upplevt svårigheter med att framställa regresskrav mot Trafikverket eftersom deras handläggningstid i förhållande till kund är längre än för persontrafik

Hur lång handläggningstiden för de anspråk som lämnats in kommer att bli är fortfarande oklart men det är tydligt att Trafikverket har ett omfattande arbete att göra innan denna process är hanterbar för både transportföretag och Trafikverket.