Hoppa till innehåll
Järnvägsbranschens Samverkansforum, JBS, resultatkonferens samlade den 7 maj hela branschen samlades med cirka 150 deltagare. Att nå de uppsatta målen kring punktlighet, kapacitet och robusthet tar tid. Arbetet har tagit steg framåt men har inte gett den effekt man hade förväntat. Därför ska arbetet nu intensifieras ytterligare och varje aktörs bidrag behöver förtydligas. Enligt den granskning som gjorts av Trafikanalys och Transportstyrelsen måste intensifiera arbetet med att koppla analyser och åtgärder för att sedan utvärdera de effekter som åtgärderna fått. Granskningen är även tydlig med engagemanget för punktlighetsarbetet är stort och att det gjorts flera lovvärda insatser som på sikt har potential att öka punktligheten.

Persontrafiken ökar, men inte godstrafiken

KTH bjöd på en resa i den utveckling järnvägen gjort i Sverige samt en blick i vad som händer i Europa. Persontrafiken har ökat med 108 procent sedan 1988 medan godstrafiken mer eller mindre stått still sedan 1990. Ökade banavgifter, omlastningskostnader, skogstid samt kapacitetutmaningar gör inte godstrafiken till ett konkurrenskraftigt alternativ. Till detta kan vi se förarkostnaderna som för väg ligger kring 3000 kr/mån med utländska förare medan järnvägens inhemska förare kostar kring 30 000 kr/mån. För att få fart på godstransporterna behövs:

  • Konkurrenskraftiga godstransporter
  • Omställning till fossilfria godstransporter
  • Innovation, kompetens och kunskap
  • Lösningar som fokuserar på sambandet mellan tåg och räls

Jens Holm, ordförande Trafikutskottet, var tydlig kring flertalet utmaningar som järnvägen står inför där politiken behöver gå in och styra och bana väg. Områden som nämndes är utmaningarna med införandet av ERTMS, de ökade banavgifterna och problematiken kring att samtalen om nya stambanor ännu inte påbörjats.

Avsiktsförklaring för punktlig pendeltågstrafik

MTR och Trafikverket presenterade den avsiktsförklaring de skrivit under om förbättrad punktlighet för pendeltågstrafiken i Stockholm. Det är ett gott exempel på när operatör och Trafikverket arbetar tillsammans för att på ett effektivt sätt identifiera behov av åtgärder genom analys av data och omsätta dessa till konkreta åtgärder. Det ska bli spännande att följa hur detta arbetssätt kan spridas och arbetas in i det dagliga arbetet för att få snabba och effektiva åtgärder med ambitionen att snabbt påverka punktligheten i positiv riktning.

JBS-styrelsens medskick kring JBS och TTT är att tillsättning av resurser i TTT ska ses som en investering som direkt slår på omsättningen. Det behövs således mer eget ansvar från alla aktörer att fokusera på TTT, säkerställa att de interna processerna förbättras/utvecklas för att matcha TTT och ständigt arbeta med förbättringar i syfte att bidra till ökad punktlighet.

Dagen genomsyrades av insikten att järnvägen genom de klimatmål som satts, varje enskild medborgares vilja att minska koldioxidutsläppen samt Greta-effekten som gör att vi just nu har de bästa förutsättningarna för att attrahera fler till järnvägen oavsett om det är godstransporter eller passagerartrafik vi pratar om. Vi har just nu ett marknadsfönster som måste förvaltas väl så att vi behåller våra nya kunder genom att snabbt hitta lösningar på dagens utmaningar och fokuserar på inom TTT. Tillsammans är det möjligt!