Hoppa till innehåll
Trafikverket och järnvägsbranschen är överens om att det finns ett stort behov av att tillsammans utveckla kvalitetsavgiftsmodellen och skapa en modell som håller över tid med målet att öka kvaliteten i orsakskodningen. Detta är något som vid flertalet tillfällen diskuterats på branschens gemensamma ledningsmöten med Trafikverket. Tågoperatörerna har även ställt sig frågande till om Trafikverket enhälligt äger rätten att ändra orsakskoder samt tillhörande processer och regelverk utan att konsultera branschen.

Branschen anser vidare att regelverket till viss del är ologiskt. Det saknas även en tydlig process som definierar hur man ska hantera orsakskoderna och hanteringen av kvalitetsavgifter efter att den (enligt JNB) stipulerade tiden gått ut. Tolkning av orsakskoder och dess tillämpning har lett till överklaganden till Transportstyrelsen, vilket i grunden inte är önskvärt men påvisar brister i utformning av den aktuella koden och möjlighet att tolka när den ska användas. Kvalitetsavgiftsmodellen omsätter 300 miljoner kronor per år.

I senaste avsnittet av Järnvägspodden tog man upp kvalitetskoder och kvalitetsavgifter och de utmaningar som föreligger inom eftermarknaden. Dessvärre missade man i poddavsnittet att lyfta det utvecklingsarbete som är i startgroparna gällande orsakskoder.

Nytt projekt startar i september

Tågoperatörerna ser positivt på att Trafikverket bjuder in och kräver deltagande i arbetet från våra medlemmar i syfte att omhänderta alla parters syn i fortsättningen.

Projektet som startar upp i september har en ambitiös tidplan med slutdatum i januari 2020 där utpekade leveranser är:

  • Utvecklad kodlista
  • Process kvalitetsavgiftsmodell (inklusive tid för granskning, överprövning beslut, arbetssätt för hantering av eventuell komplettering och tidsgräns för störning)
  • Förvaltning och utveckling inklusive uppföljning gemensamma mål
  • Tydliggöra process och hantering vid tvist
  • Detaljerad plan för implementering

I projektarbetet föreslås även att JNB och TDOK ska utvecklas eftersom även dessa dokument behöver reglera avvikelser och kvalitetsavgiftssystem.

Tågoperatörerna kommer att följa utvecklingsarbetet på nära håll som representant i styrgruppen men även avrapporteringen av projektets framfart vid branschens ledningsmöten med Trafikverket.

Bakgrund

2012 startade nuvarande modell för kvalitetsavgifter där Trafikverket respektive järnvägsföretag betalar viten till den andra parten för de störningar som man orsakar i järnvägssystemet. Modellen baseras på orsakskodning i syfte att identifiera felkällor i den dagliga driften. Orsakskoder används för att ge aktuell trafikinformation, till trafikledningens operativa beslut, för analyser och åtgärder som minskar driftsstörningarna samt ligger till grund för kvalitetsavgifter. Om inte Trafikverket och branschen har en gemensam syn på kvalitetavgiftsmodellen så skapas onödiga administrativa kostnader och slutligen kan det bli tvist om parterna inte kan enas.