Den borgerliga regeringen, som för drygt fem år tillsatte Sverigeförhandlingen med HG Wessberg som ordförande, valde på goda grunder att följa de goda erfarenheterna från Stockholmsförhandlingen som ledde till utbyggnaden huvudstadens tunnelbana och 78 000 bostäder. Nu skulle detsamma göras för att säkra Sveriges konkurrenskraft och det ledde till överenskommelser om minst 92 000 bostäder utmed banans sträckning vid snabb utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Detta nya grepp att medvetet vända på planeringsprocesserna handlar om det möjligas konst och att bygga visioner. Invändningar från skeptikerna kommer förstås som ett brev på posten, så det krävs en stark politisk övertygelse. Dags att växla spår och öka farten!

Utsläppen ska minska med 8 procent per år för att nå det uppsatta 2030-målet

I måndags bjöd Trafikverket in representanter från myndigheter, kommuner, näringsliv och akademi till resultatkonferens om klimatmålet 2030. Auditoriet fick en relativt dyster rapportering kring hur otillräcklig dagens politik är för att uppnå målet om att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030. De styrmedel som hittills införts innebär att vi endast når 40 procent. Det innebär att vi behöver ta gigantiska kliv mellan 2020 och 2030, samhället måste klara att leverera en minskning med 8 procent per år för att nå det uppsatta 2030-målet. Störst ökning av transporterna (2009–2018) står vägtrafiken för. Mot den bakgrunden är det förvånande att järnvägens potential inte lyftes fram tydligare. Överflyttning av gods till sjö och järnväg är en förutsättning för måluppfyllelse på både kort och lång sikt.a