Hoppa till innehåll
Till följd av att en lång rad tågföretag inte kommer hinna planera installation av ERTMS-ombordutrustning i tid – eller ens kan finansiera densamma – blir det allt svårare att uppnå målet med detta megaprojekt. Som en bekräftelse av de farhågor branschen framfört under mer än tio års tid har nu Trafikverket i en rapport beställd av konsulter från Ramboll visat på ett antal stora risker med projektet.

Enligt Ramboll är de mest uttalade riskerna:

  1. Svårigheter för operatörerna att finansiera ERTMS-ombordutrustning
  2. Lok ur tjänst vid installationer
  3. Risk för förseningar och kapacitetsproblem vid installation av ombordutrustning

Risker av mindre karaktär, men ändå betydande är enligt Ramboll:

  1. Införandeplanen gör att vissa lok måste uppgraderas för mycket korta sträckor ERTMS
  2. Fordon byts ut eller uppgraderas onödigt tidigt på grund av ändrad tidplan

ERTMS-införandet leder till ökade kostnader för tågoperatörer. Detta fördyrar fördyrar kunderbjudandet vilket ger minskande transportvolymer. Kostnaderna leder till ett minskat antal mindre operatörer, och att järnvägen som alternativ försvinner på vissa sträckor. Detta gäller särskilt godstransporter som idag drivs av mindre operatörer i pressat kostnadsläge. I sin tur drabbar det industrin med högre kostnader och det riskerar att försvåra industrins affärsverksamhet. Rapporten pekar på en konkret risk för överflyttning till andra – mindre klimatsmarta – transportslag.

I en Fas 2 ska konsultteamet utreda konsekvenser för bantillgänglighet och driftsäkerhet i tågsektorn. Även dessa konsekvenser kan få en hämmande påverkan på volymer i tågsektorn, genom att de påverkar sektorns upplevda pålitlighet, skapar merkostnader samt på andra sätt försämrar förutsättningarna för tågdrift i samband med ERTMS-införandet.

En fråga som rests är att ERTMS-införandet motverkar avregleringen av tågtrafiken. Visserligen innebär inte fri konkurrens per automatik att målet är att maximera antalet aktörer på marknaden. Dock finns risken att mindre aktörer, som verkar i nischer som är mindre intressanta för större aktörer, drabbas särskilt hårt.

Rapportförfattarna konkluderar att ERTMS innebär en tanke om EU-gemensamt digitalt signalsystem och att många nog tycker att denna tanke i grunden är god. Inom en tidsrymd som är överskådlig för branschens aktörer ser det stora flertalet inte nyttan med ERTMS. Ramboll bedömer att det vore lämpligt om till exempel Trafikverket i dialog med branschen ännu mer kunde tydliggöra nyttorna med ERTMS, och hur vägen framåt ser ut för att realisera dessa.

Den större politisk frågan om vilken typ av järnvägssektor vi vill ha, givet järnvägens miljömässiga betydelse och Trafikverkets prognoser att där järnvägssektorns transportarbete ska öka med närmare 50 procent fram till 2040. En bransch med dagens relativt låga lönsamhet framstår inte som det mest optimala för att klara det. Under ERTMS-utrullningen försämras branschens ekonomiska förutsättningar ytterligare och i framtiden finns andra stora investeringsbehov, exempelvis avseende bromssystem.

Läs hela rapporten