Hoppa till innehåll
landskapsbild med tåg

Vi klarar beteende­förändringar

Inget av målen i det klimatpolitiska ramverket bortom 2020 kommer att nås med nuvarande politik. Det är huvudbudskapet i Klimatpolitiska rådets årsrapport för 2020. Klimatpolitiska rådet välkomnar visserligen att regeringen presenterat en bred handlingsplan med insatser i många olika sektorer. Samtidigt utpekas som en allvarlig brist i att regeringen inte redovisar i vilken grad de beslutade och aviserade insatserna – varken i delar eller som helhet – bidrar till uppnående av klimatmålen. Därmed uppfyller inte planen klimatlagens krav. Klimatpolitiska rådet anser att den klimatpolitiska handlingsplanen verkligen måste bli en plan för handling med ansvarsfördelning, tidsättning och effektbedömning av varje insats och av helheten. Och planen måste följas upp årligen i regeringens klimatredovisning.

Vid lanseringen kommenterade inbjudna gäster rapporten. Finanspolitiska rådets kanslichef, Joakim Sonnegård, betonade vikten av att identifiera var friktionen finns, det vill säga hur man kan rationalisera processerna i Regeringskansliet för att uppnå målen. Det kan handla om hur incitament ges för utveckling av ny klimatsmart teknik, uppdaterade styrande regelverk och inte minst ändrade beteenden, såsom aktiv överflyttning av transporter från väg till järnväg. Klimatfrågan är inte längre endast en fråga för Miljödepartementet utan en omställningsfråga för hela statsapparaten. Den måste växlas upp i regeringen och ramverket måste få samma status som det finanspolitiska ramverket. Det som behövs är ett regelrätt klimatpolitiskt programkontor, exempelvis genom en operativ styrgrupp för klimatpolitiken på Finansdepartementets budgetavdelning.

Det är just nu mycket som kretsar kring coronaviruset. Transportbranschen är av förklarliga skäl relativt utsatt och vi har mycket att hantera i form av avstämningar och kommunikation. I skrivande stund är det fortfarande normalläge i kollektivtrafiken. Men vårt beteende ändras och fysiska möten inom branschen ställs in på löpande band. Med anledning av spridningen av covid-19 och för att nära följa händelseutvecklingen har Tågföretagen sedan den 11 mars daglig avstämning med branschen tillsammans med Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Trafikverket. Branschen vill snabbt kunna agera med största möjliga proaktivitet, avseende såväl liv och hälsa, som dialog om statligt stöd och lättnader för företagen. Läs mer i separat artikel.

Stora frågor i detta nyhetsbrev kan nu knytas ihop. Klarar vi beteendeförändringen? Ja, visserligen medför coronavirusets spridning enorma utmaningar och stora risker, men samhället anpassar sig. Samtidigt blir vi berikade med erfarenheter kopplade till om – och i så fall hur och hur snabbt – vi kan ställa om när det krävs. De beteendeförändringar vi nu ser dagligen, exempelvis en ännu mer flexibel syn på var och när arbetet kan utföras, kan bli en ordentlig källa till inspiration för framtiden. Och transportmönster kan ändras, det har vi redan sett i form av ökat tågresande de sista åren.