Utan tåget stannar Sverige

Den svenska persontrafiken med tåg kommer inom några få dagar gå ner på en nivå som ger begränsade förutsättningar att stödja samhället i det kritiska läge Sverige befinner sig i. Det skrev vi i en debattartikel i Svenska dagbladet den 2 april. Samma dag var vi också medförfattare till ett öppet brev till regeringen från den samlade transportbranschen med huvudfokus på branschspecifika insatser för att kunna säkerställa transporterna. Vårt arbete med lösningar på den akuta krisen syftar till att kunna erbjuda en basnivå av service och att såväl person- som godstransporter måste kunna växla upp snabbt när samhället återvänder till det normala. En liten tröst är att riksdagen idag klubbade igenom förslaget om korttidspermittering som innebär att även kollektivtrafik som bedrivs i privat regi, men finansieras av det allmänna, också ska ha rätt till stöd vid korttidsarbete.

I veckan återkom äntligen Folkhälsomyndigheten med riktlinjer gällande kollektivtrafik. Trots att vi haft en nära dialog med Folkhälsomyndigheten blev utfallet inte riktigt det vi förväntat oss och ett stort ansvar lades på verksamhetsutövarna att se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel, begränsa antalet passagerare per fordon och informera passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning. De regelbundna hälsokontrollerna av lokförare har identifierats som ett område som riskerar påverka trafiken på järnvägen. För att säkerställa trafiken arbetar Transportstyrelsen med två spår gällande de periodiska hälsoundersökningarna och bland annat möjligheten att förlänga tidsfristerna för undersökningarna.

Det kommer finnas ett liv efter den akuta krisen. Då kommer vi att plocka fram åtminstone två rapporter som publicerats under veckan, dels Trafikanalys uppföljning av införandet av regeringens godstransportstrategi, dels utredningen Framtidens järnvägsunderhåll (SOU 2020:18). Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp godstransportstrategin och presenterade en mycket detaljerad analys av införandet hittills. Brister i basunderhållets utförande ledde till att den förra S-ledda regeringen strax innan valet 2018 aviserade att järnvägsunderhåll i form av det basunderhåll som utförs av Infranord AB skulle överföras till Trafikverket. Direktiven kom senare att justeras – utredaren Erland Olausson skulle i stället analysera allt basunderhåll som Trafikverket upphandlar och föreslå vilka delar som är lämpliga att överföra i egen regi. Utredningen belyser en del intressanta aspekter om organisationen av framtida järnvägsunderhåll, men grovt sammanfattat föreslås nu att några av de stora baskontrakten successivt ska överföras till Trafikverket för att stärka Trafikverkets kompetens inom underhåll.

Annat som händer – eller inte händer – oberoende av de dagliga skeendena är att det nu står det klart att Sverige, liksom flera andra länder, inte mäktar med att införa det fjärde järnvägspaketet i juni 2020. Förseningen kan enligt uppgift bli så mycket som ett år. Vi har länge efterlyst en plan B. Transportstyrelsen har nu analyserat läget och konstaterat att de direktverkande EU-förordningarna åtminstone delvis ska tillämpas. Mycket är oklart och vi har därför skickat en framställan med frågor till Infrastrukturdepartementet med begäran om tydliga besked om hur det svenska regelverket kommer att se ut i praktiken från den 16 juni 2020. Bland annat handlar det om hur ansökan om säkerhetsintyg och fordonsgodkännanden ska göras framgent och vad som gäller för redan inledda processer för fordonsgodkännanden. Stort tack till våra trafiksäkerhetsexperter på medlemsföretagen som hjälpt till.

En märklig känsla har infunnit sig när vi med digitala möten hela dagarna håller uppe kontakterna med arbetet och omvärlden. Samtidigt läggs mycket arbete som inte är kopplat till krishanteringen åt sidan. Beskedet om att Almedalen är inställt kom igår. Men höstens begivenheter finns fortfarande i kalendern. Årets järnvägsdag går av stapeln den 30 november med deltagande av bland annat Infrastrukturministern.

Tågföretagens andra styrelsemöte för året hölls i måndags och präglades av det krisläge branschen befinner sig i. Vid mötet valdes Madeleine Raukas, SJ:s tf vd och koncernchef, till Tågföretagens vice ordförande.

Under påskveckan blir det paus för vårt nyhetsbrev. Men vi kommunicerar löpande intensivt via webben. Så håll er uppdaterade där!