Hoppa till innehåll
EU-kommissionen presenterade i veckan sin Strategi för hållbar och smart mobilitet. Den nya strategin kommer att vägleda kommissionen för de kommande åren och den innehåller en handlingsplan med en lång rad initiativ. Det övergripande målet med strategin är att leverera en utsläppsminskning på 90 procent från transportsektorn till 2050. Samtidigt ska strategin bidra till den digitala omvandlingen av transportsektorn och stärka upp sektorn inför framtida kriser.

Minskning av växthusgaser står i centrum för vad strategin avser med hållbara transporter men även arbetsförhållanden, minskad trängsel, minskad olycksstatistik, minskat buller från trafiken och minskade utsläpp av partiklar från vägbana och däck är av avgörande betydelse. Strategiunderlagen lyfter särskilt problem med buller från biltrafiken samt att utsläpp av mikroplaster från däckslitage måste hanteras med hänsyn tagen till hälsa och ekologiska risker.

Urval av mål för 2030:

  • Fördubblat resande med höghastighetståg
  • Godstrafik på järnväg ska öka med 50 procent
  • Tidtabellsbundna kollektiva resor under 500 km bör vara koldioxidneutrala
  • Järnvägs- och vattenbaserade intermodala transporter ska konkurrera på lika villkor med vägtransporter
  • Uppkopplad och automatiserad multimodal mobilitet blir verklighet, bland annat genom att passagerare kan köpa biljetter för resor med flera färdmedel och att gods kan transporteras med smidiga byten mellan olika transportslag

Urval av mål för 2050:

  • Tredubbling av resande med höghastighetståg
  • Dubblering av godstrafiken på järnväg
  • Ett fullt fungerande multimodalt transeuropeiskt transportnät (TEN-T) för hållbara och smarta transporter med höghastighetsförbindelser
  • Kostnaderna för transporternas samhällsbelastning ska fullt ut bäras av transportanvändarna

Nu återstår för Europas regeringar och transportmyndigheter att göra politik och verkstad av EU:s Strategi för hållbar och smart mobilitet.