Hoppa till innehåll

Både inom EU och i den nationella transportpolitiken finns målsättningar om att en större del av godset bör gå på järnväg och sjöfart i stället för lastbil. Men utvecklingen har gått åt andra hållet.

Sverige och Tyskland ligger ganska bra till med en relativt hög marknadsandel. Det är de mest avreglerade länderna där det finns relativt många nya järnvägsföretag. Tyskland har till skillnad från Sverige en positiv utveckling de senaste åren. En förklaring är att det finns kilometerskatt på lastbilar i Tyskland och att lastbilarna är mindre än i Sverige 18 m mot 25 m i Sverige (34 m från 2024) vilket påverkar konkurrenskraften och prisnivån. I Tyskland har man också sänkt banavgifterna för godståg och subventionerar vagnslasttrafiken. I Sverige betalar vi ut en ganska hög miljökompensation men höjer samtidigt banavgifterna för godståg.

Avregleringen av järnvägen är en viktig del i EU:s järnvägspolitik. Syftet med avregleringen är att få effektivare och mer kundorienterade järnvägsföretag, så att fler ska välja järnvägen. Både för personresor och att transportera gods. Eftersom järnvägen är det mest energisnåla transportmedlet skulle både energiförbrukningen och utsläppen minska om järnvägen tar en större andel av transportmarknaden.

Men det finns fortfarande stora hinder för godstrafik på järnväg. Avregleringen har inneburit nya myndigheter som ska vara en neutral part ska men det har inneburit en omfattande byråkrati som innebär både ökade kostnader och svårigheter att etablera ny trafik. Skillnaden i byråkrati mellan att köra godståg och lastbil är ibland nästan oöverstigliga i dag.

Rapporten är från Transportstyrelsen och bygger till en del på den forskning och analyser som bedrivits vid KTH Järnvägsgrupp och en intervjuundersökning av järnvägsföretag, transportkunder och andra branschföreträdare. Syftet har varit att få en djupare förståelse genom att fånga upp hur de ser på järnvägens godstrafik i dag och potentialen i morgon.

Framtidens marknad för godstrafik på järnväg