Hoppa till innehåll

Den 14 december antog EU-kommissionen fyra förslag med åtgärder för smartare och renare transporter som ska modernisera transportsystemet i Europa. Järnvägen anses vara det säkraste och renaste transportslaget och är därför kärnan i EU-kommissionens förslag till att minska transportsektorns utsläpp med 90 procent. Dessa förslag är en del av EU:s Green deal.

”Action Plan”

EU-kommissionens ”Action Plan” för främjande av långväga och gränsöverskridande passagerartransporter var redan i förväg mytomspunnen. Det är inget mindre än radikalt skifte mot hållbara transporter som gäller nu. EU vill kraftigt öka kapaciteten för höghastighetståg mellan storstadsregioner. Finansiellt stöd från Europeiska Investeringsbanken (EIB) – Green Rail Investment Platform – ska styras på ett sätt som ger incitament för utbyggnad av järnväg och fordonspark och komplettering av ”missing links”. Samtidigt lämnades ett färdigt förslag till reviderad TEN-T-förordning, som kommer medföra grundläggande förbättringar för utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet. Vi ser att EU efter Glasgow-mötet i höstas nu leder vägen globalt genom ett ambitiöst åtgärdspaket för effektiv och miljövänlig mobilitet som ska bidra till att klara EU:s klimatmål, inkluderande fördubbling av resandet med höghastighetståg fram till 2030 och tredubbling till 2050. Det är inget mindre än en storsatsning på Europas järnvägar som medlemsstaterna förväntas bidra till genom att ta EU:s finansiella muskler i anspråk.

EU-kommissionens ”Action Plan” ska kartlägga de åtgärder som ska dubbla trafiken med höghastighetståg till 2030 och tredubbla den till 2050. Redan nästa år ska det komma ett förslag som driver på för ett användarvänligt trafikslagsövergripande biljettsystem för hela Europa. Det ska också presenteras ett förslag om tidtabellshantering och kapacitet. 2023 kommer det riktlinjer för banavgifter för gränsöverskridande trafik, syftande till ökad konkurrens och möjlighet till attraktivare biljettpriser till resenärer.

Revidering av det transeuropeiska transportnätet

Förslaget på en smartare och hållbar TEN-T innehåller bland annat ska järnvägslinjer inom TEN-T kunna ha tåg som går i 160 km/h eller snabbare från 2040, fler intermodala transportterminaler, kortare väntetider vid gränsövergångar, längre tåg för att kunna överföra mer gods till järnvägen. Det finns också deadlines för TEN-T-nätverket, 2040 ska TEN-T till stora delar vara klart och 2050 ska det vidare nätverket vara färdigbyggt. Alla 424 städer som ingår i TEN-T ska ta fram en hållbarhetsplan för urban mobilitet som ska driva mot nollmålet för koldioxidutsläpp, öka kollektivtrafikresandet och bygga ut infrastruktur för gående och cyklister.

Ytterligare två EU-förslag för hållbara transporter är en grönare urban mobilitet och intelligenta transporttjänster antogs samtidigt.

Länk: Interaktiv karta

Du kan läsa mer om EU-kommissionens beslut

New transport proposals target greater efficiency and more sustainable travel

New Action Plan: boosting long-distance and cross-border passenger rail

Frågor och svar till action plan to boost long-distance and cross-border passenger rail services