Hoppa till innehåll

Ett avtal har träffats på EU-nivå för att göra spårtrafikbranschen mer attraktiv för kvinnor. Avtalet innebär bland annat medlemsföretagen i Tågföretagen behöver se över policys och jämställdhetsarbetet utifrån avtalet och vid behov komplettera dessa.

Tågföretagen har genom sitt medlemskap i CER träffat ett avtal inom sociala dialogen med europeiska facket inom spårtrafik, ETF, vari Seko är medlem. Vi det som en självklarhet att vi inom järnvägsbranschen arbetar för jämställdhet och lika villkor för alla. I Sverige har kommit relativt långt gällande jämställdhet mellan kvinnor och män och vår bedömning är att det mesta i detta avtal redan är på plats i företagen. Det innebär ändå att företagen behöver se över policys och jämställdhetsarbete utifrån avtalet och vid behov komplettera dessa. Detta ska göras i samråd med facket.

Avtalets syfte är att

  • locka fler kvinnor till järnvägssektorn, särskilt inom områden där kvinnor är klart underrepresenterade,
  • öka mångfalden mellan könen inom järnvägssektorn och avskaffa könssegregering i arbetslivet,
  • skapa en attraktiv arbetsmiljö så att järnvägsföretagen och järnvägssektorn framstår som attraktiva arbetsgivare för kvinnor och får dem att vilja stanna kvar på lång sikt,
  • skapa en arbetsmiljö utan stereotypt tänkande och mansdominerad kultur för att få kvinnor att stanna kvar hos järnvägsföretagen och i järnvägssektorn,
  • undanröja könsdiskriminering,
  • säkerställa lika möjligheter för kvinnor och män i järnvägssektorn på alla nivåer och inom alla områden,
  • uppnå jämställdhet.

Senast den 5 november 2023 ska alla företag i spårtrafikbranschen ha genomföra en jämställdhets- och mångfaldspolicy.

Är du medlem i Tågföretagen kan du läsa mer om avtalet i Arbetsgivarguiden

Informationsmöten

Den 7 och 10 juni kan du delta i informationsmöten om du vill veta mer om avtalet. Läs mer här