Hoppa till innehåll
bild på trafik över bro på kvällen med lång slutartid

Välkomnar ett avståndsbaserat system för väg

Tågföretagen har idag skickat in remissvar gällande betänkandet Godstransporter på väg SOU 2022:13 som den nu avgående regeringen tillsatte en särskild utredare för. Betänkandet analyserar utformningen av ett nytt miljöstyrande system som ett alternativ till nuvarande eurovinjetteavgiften för godstransporter på väg.

Utredningen resonerar kring olika system men landar i förslaget om ett avståndsbaserat system. Motiveringen till detta är att det avståndsbaserade systemet bäst uppfyller de krav och syften som ställs i kommittédirektivet. Tågföretagen välkomnar utredningens förslag om ett avståndsbaserat system som ska ersätta det nuvarande tidsbaserade systemet.

Med ett avståndsbaserat system förväntas konkurrenskraften jämnas ut och kontrollen av regelefterlevnaden förväntas bli bättre. Det avståndsbaserade systemet beaktar även geografiska förhållanden. Ett avståndsbaserat system – uttag av banavgifter – har varit rådande i järnvägssektorn under lång tid, därför är det helt rimligt att ett liknande system införs för vägtransporter.

Tågföretagen anser även att den geografiska differentieringen som föreslås avseende tätorts- och landsbygdskörning är rimlig. Vi delar också utredningens inriktning att systemet ska vara robust och vill poängtera vikten av att systemet håller över tid. Det sker snabba förändringar i samhället när det kommer till digitalisering, elektrifiering och autonoma transporter.

Tågföretagen har länge förespråkat ett ökat fokus på överflyttning av gods från väg till järnväg samt vikten av transporteffektivitet och intermodalitet. Det är positivt att utredningen reflekterar dessa perspektiv. Tågföretagen delar även utredningens uppfattning att det finns en bred politisk uppslutning att flytta över långväga godstransporter till järnväg och sjöfart och att detta bör beaktas.