Hoppa till innehåll

En femtedel av godstransporterna i Sverige går på järnväg. För många industriföretag finns inga alternativ till tåget eftersom mängden gods, vikten, avståndet eller den mottagande kunden kräver järnvägstransport.

I rapporten Industribroms eller industrilyft? uppger en fjärdedel av de tillfrågade industriföretagen att de påverkas av störningar, stopp eller kapacitetsbrist i järnvägssystemet på ett sätt som direkt hotar investeringar och expansion eller leder till stora merkostnader och långsiktiga hot mot framtida produktion. Därutöver påverkas vartannat industriföretag av kostnader på grund av trafikstörningar, exempelvis i form av extra lagerhållning.

Transportproblemen inverkar negativt på industrins investeringar, vilket särskilt gäller basindustrin som kan stå inför en drastisk investeringsbroms utan en satsning på upprustning och utbyggnad av järnvägen. Industrin står inför två scenarier beroende på om järnvägssystemets brister kvarstår eller åtgärdas. Gapet mellan dessa scenarier kan innebära en skillnad på 320 miljarder kronor i förädlingsvärde för industrin år 2050, vilket motsvarar 3 procent av Sveriges BNP år 2050.

− För ett land som Sverige är ett väl fungerande transportsystem en förutsättning för internationell konkurrenskraft. Vi ser ett stort behov av att tillförlitligheten på järnvägen ökar, både för att företagen ska kunna leverera sina varor och för att kunna rekrytera rätt kompetens. Det är tydligt att många företag upplever förseningar på tågen som ett hinder för deras medarbetares pendlingsmöjligheter och möjligheten att attrahera ny arbetskraft, säger Monica Lingegård, vd SJ och ordförande i Tågföretagen.

− Denna rapport tillför ytterligare kunskap om konsekvenserna av bristerna i järnvägssystemet och vad det innebär för svensk industri. Järnvägen kan komma att bli en faktor som avgör om vår industriella sektor står inför ett stagnationsscenario eller ett tillväxtscenario med ett växande bidrag till samhällsekonomin. Tillväxtscenariot kräver att bristerna i järnvägssystemet åtgärdas skyndsamt, säger Henrik Dahlin, vd Green Cargo och vice ordförande i Tågföretagen.