Hoppa till innehåll

En överenskommelse mellan M, SD, KD och L har nu valt att stoppa det redan beslutade reseavdraget och har i stället presenterat förslag för att behålla det nuvarande avdraget och dessutom höja subventionssumman. Detta innebär i praktiken att man får högre reseavdrag om man tar bilen i stället för tåget eller bussen till jobbet. Bland annat innebär det nya förslaget att ersättningsnivåerna för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 SEK till 25 SEK/mil och drivmedelsavdraget vid arbetsresor med förmånsbil från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

Motiveringen till partiernas ”u-sväng” i frågan är att det nya systemet inte ger tillräckligt med kompensation till personer som bor och arbetar på landsbygden där kollektivtrafiken kan vara bristfällig.

Enligt Skatteverkets rapporter uppgår fusk och fel med reseavdraget till 2,4 miljarder kronor, likaså begärs reseavdraget främst av manliga höginkomsttagare i utkanten av storstäderna – som har goda kollektivtrafikförbindelser. Enligt 2030-sekretariatet är nio av tio personer som begär reseavdrag bilpendlare och hälften av kostnaderna kommer från storstadsregionerna, endast en femtedel kommer från landsbygden

Tågföretagen anser att kursändringen är olycklig och välkomnade det avståndbaserade och fördmedeloberoende reseavdraget i sitt remissvar till regeringen förra året.

Tågföretagen har även tillsammans med Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik argumenterat för det nya reseavdraget. Vi hävdar att det nuvarande systemet gynnar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik, vilket givet Sveriges klimatmål är fel väg att gå.

I Dagens Samhälle skriver nu Tågföretagen tillsammans med 2030-sekretariatet och andra branschorganisationer  om de nackdelar som regeringens förslag innebär. Enligt Finansdepartementets konsekvensbeskrivning medför förslaget betydande nackdelar: för statskassan, för kommuner och regioner, för kollektivtrafiken, för låginkomsttagare och för klimatet. Det har Tågföretagen också skrivit i sitt remissvar till Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil.

Tågföretagen anser att ett färdmedelsneutralt och avståndsbaserat system skapar incitament till övergång till mer hållbara färdmedel. En färdmedelsneutral skattelättnad stimulerar till ett högre kollektivtrafikresande men även för att minska den trängsel och de utsläpp som bilresor ger upphov till. Det är även positivt att det inte ska vara möjligt att göra avdrag för trängselskatter och liknande styrmedel som syftar till att minska biltrafik, liksom att inte kostnaden för drivmedel utgör grund för skattelättnaden utan att alla får samma reduktion oavsett faktiskt kostnad.

I stora drag är det nya reseavdraget en viktig rättvisereform som banar väg för minskade klimatutsläpp, som jämnar ut regionala skillnader, som minskar fusk och fel vid utbetalningar och som naturligtvis inte borde stoppas.