Hoppa till innehåll
Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen

En vision för järnvägen – och för ett starkare Sverige

Sveriges framtida välstånd och ekonomiska tillväxt bygger på att vi har ett väl fungerande transportsystem med järnvägen som den självklara ryggraden. Därför lanserar idag JBS, Järnvägsbranschens Samverkansforum, en gemensam vision för Sverige 2050 tillsammans med landets ledande branschaktörer.

Det är 2050. Andelen resenärer och gods som körs på järnväg har ökat betydligt sedan 2020. Medborgare, näringsliv och offentlighet uppskattar och utnyttjar tågets fördelar som ett pålitligt, energieffektivt och självklart transportslag. Vi har nått hela vägen fram tack vare många modiga beslut och kreativa samarbeten. Och inte minst tack vare insikterna som ledde fram till visionen att Transportsystemet för oss närmare och att Sverige växer med järnvägen.

Ökad rörlighet skapar ekonomisk utveckling, sprider idéer och nya impulser. För inte alltför längesedan var Sverige en fattig och glesbefolkad nation i Europas periferi. Vi har industrialiseringen och urbaniseringen att tacka för en imponerande tillväxt. Det som gjorde stor skillnad då var nya möjligheter till transporter och resande, inte minst genom den massiva utbyggnaden av svensk järnväg, som förflyttade Sverige till händelsernas centrum.

Idag står vi på tröskeln till ännu en omvälvande förändring som är minst lika betydelsefull. Vi står inför ett antal utmaningar på en och samma gång, till exempel ett förändrat säkerhetsläge, accelererande klimatförändringar och ny teknologi som utvecklas och påverkar oss i en allt snabbare takt. Allt detta ställer enorma krav på oss som nation.

Det färska Natomedlemskapet är också något som förpliktigar. Det eftersatta underhållet som under senare decennier byggts upp, liksom den kapacitetsbrist som nu råder, försätter inte bara resenärer och transportköpare i en svår sits, utan också vår försvarsförmåga. Vi måste snabbt rusta upp transportinfrastrukturen för att möta militäralliansens krav på transporter av trupper och utrustning.

Vår förmåga att förstå och nyttja kraften i den här omvärldsutvecklingen är avgörande för Sveriges framtida välstånd och utveckling. Det är dags för oss att se om vårt hus för att kunna fira nya framgångar i en ny tid. Precis som när industrialiseringen tog fart på 1800-talet med järnvägens hjälp, kommer effektiva transporter vara en huvudnyckel tillsammans med energiförsörjning och kompetensförsörjning i framtiden.

Det finns med andra ord många anledningar till kraftsamling. Vi behöver verkligt ledarskap, så att transportsektorn på riktigt kan ta klivet in i nästa teknologiska epok. Det är nu järnvägsbranschen och politiken måste lösa några av de mest kritiska knäckfrågorna i vår tid, utan att skylla på andra eller varandra. Det är nu vi effektiviserar våra pendlings- och transportstråk och återställer det eftersatta underhållet. Och det är nu vi skapar full tillit till järnvägen hos tågresenärer och transportköpare.

JBS, Järnvägsbranschens Samverkansforum, har tagit fram en vision för Sverige 2050 tillsammans med landets ledande branschaktörer.

Visionen Transportsystemet för oss närmare – Sverige växer med järnvägen handlar om behov av förändring inom följande områden:

1) Säkerställ en järnväg med kvalitet och kapacitet – återställ det eftersatta underhållet. En robust och väl underhållen infrastruktur är avgörande för att skapa ett transportsystem som kan hantera både dagens och framtidens utmaningar. Järnvägen utgör en energieffektiv ryggrad i transportsystemet och stöttar dessutom grön omställning. Att snabbt återställa det eftersatta underhållet är en kritisk faktor för att säkerställa järnvägens bidrag till ett mer tillgängligt och konkurrenskraftigt Sverige, där järnvägen utgör ryggraden i transportsystemet och både resenärer och transportköpare har tillit till järnvägen.

2) Effektiva och smarta transporter – integrera järnvägen. Effektiva och smarta transporter är en hörnsten i ett hållbart, tillgängligt och konkurrenskraftigt Sverige. Genom att prioritera integration, effektivitet och smarta lösningar kan vi nå en ny nivå av samverkan mellan olika trafikslag och inom nationella och internationella transportnätverk. Det är avgörande att Sverige drar full nytta av tekniska framsteg och tillämpar effektiva arbetssätt som accelererar utvecklingen mot ett mer integrerat och användarvänligt transportsystem.

3) Ett transportsystem som utmanar befintliga gränser. Betydelsen av ett gränsöverskridande transportsystem för Sveriges tillgänglighet och konkurrenskraft ska inte underskattas. För att lyckas krävs ett tänkande bortom nuvarande svenska järnvägssystem. Det handlar dels om att säkerställa smidiga gränsöverskridande transporter till och från Europa, dels om att utveckla och driva ett samordnat integrerat multimodalt transportsystem där digitalt baserade praktiska lösningar ger sömlösa upplevelser för resenärer, industri och näringsliv.

4) En Europagemensam järnväg – tänk stråk och system. Det är oerhört viktigt att Sverige, tillsammans med övriga Norden och EU, utvecklar ett integrerat och sammanhängande transportsystem med ett tydligt stråktänk. Denna målbild innebär att Sverige stärker sin position både inom landet och gentemot omvärlden, där järnvägen redan spelar en central roll som ryggrad i ett hållbart, effektivt och dynamiskt transportsystem​​.

JBS vill att Sverige växer med järnvägen och ser visionen som startskottet för ett nytt samtal där det som är bäst för Sverige sätter agendan.

Kristoffer Tamsons, ordförande JBS, Järnvägsbranschens Samverkansforum
Catharina Elmsäter Svärd, vd Byggföretagen
Henrik Dahlin, vd Green Cargo
Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen
Caroline Åstrand, vd MTR Nordic
Monica Lingegård, vd SJ
Maria Nyman, trafikdirektör Skånetrafiken
Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik
David Lagneholm, förvaltningschef på Trafikförvaltningen Stockholm
Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde trafik, Trafikverket
Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket
Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen
Bertrand Gryspeert, vd Vossloh Switch Systems
Lars Backström, vd Västtrafik