Hoppa till innehåll

Lansering av järnvägens vision – Sverige växer med järnvägen

Transportsystemet för oss närmare och Sverige växer med järnvägen – så lyder visionen som sträcker sig till år 2050 och som Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, tillsammans lanserade den 13 mars 2024.

Från 1800-talet fram till idag har Sverige gått från att vara ett glesbefolkat och fattigt land till att bli en av världens främsta ekonomier med basen i förädlade naturtillgångar, ingenjörskonst och upplevelsevärden. En nyckel till denna utveckling har varit möjligheten att effektivt transportera människor och varor i vårt avlånga land. Järnvägen har haft en avgörande betydelse för utvecklingen.

Idag ser vi en ny våg av industrialisering i Sverige, en försvarssektor som ställer nya krav på hela samhället och nya beteendemönster som eftersträvar hållbara transporter. Behovet av effektiva person- och godstransporter väntas därmed öka. Transportsystemet står för samhällets robusthet och lägger grunden för ett välstånd som många tar för givet.

Trafikverket, Tågföretagen, Svensk Kollektivtrafik, Byggföretagen och övriga aktörer inom JBS som ligger bakom visionen vill se ett Sverige som satsar mot framtiden – som investerar i områden som lägger grunden till möjligheter, välstånd och utveckling mot ett mer levande, tryggt och konkurrenskraftigt Sverige. Nyckeln för att uppnå detta är ett väl fungerande transportsystem. Som infrastrukturminister Andreas Carlson konstaterade utgör järnvägen en ryggrad även i framtidens transportsystem.

Under lanseringskonferensen i veckan fick bland annat järnvägens kunder samt regionpolitiker av olika politisk färg från Skåne, Västra Götaland, Stockholm och Norrbotten ge sin syn på visionen. Industrialiseringen i norr har systempåverkan genom hela landet, ner till Öresund och ut på kontinenten Fehmarn Bält-förbindelsen får nationell påverkan och en stor flaskhals uppstår i södra Sverige. Väl fungerande regional pendling, långväga resande och godstransporter kräver ett nationellt och gränsöverskridande systemperspektiv.

Nu är branschens vision för 2050 satt på pränt och vi hoppas visionsdokumentet ska fungera som inspiration för kommande nationella åtaganden kopplat till transportsystemets utveckling. Och det är nu verkligen dags att gå från ord till handling. Vi utarbetar under våren 2024 en mer konkret färdplan och branschinitiativet Omtag Svensk Järnväg kommer inom ramen för visionen fortsätta att visa på värdet av att järnvägssystemets strategiska roll tydliggörs. Stay tuned.