Hoppa till innehåll

Tågföretagens viktigaste medskick till regeringen inför kommande infrastrukturproposition är att en uppräkning av ramanslaget med 20 procent inte räcker för att både hantera underhållsskulden och säkerställa behovet av mer kapacitet i transportsystemet. Det skriver vi i vårt i remissvar till Trafikverkets inriktningsunderlag som vi skickar in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet idag. Trafikverkets underlag utgör en central del av den fortsatta beslutsprocessen kring framtida infrastruktur och den närmast förestående utvecklingen av denna. Det är därför en större brist att regeringens direktiv inte har utgått ifrån att Trafikverket skulle göra en samlad bedömning av vad Sverige faktiskt behöver i form av transportinfrastruktur för att klara framtidens krav. Det handlar här om kraven som ställs från ett samhälle i tillväxt, med stora industriinvesteringar, klimatsäkring, Nato-anslutning och ökande transporter till och från Europa.

Den begränsade kapaciteten och bristande kvaliteten i järnvägssystemet har redan börjat bli en tydlig minuspost inför beslut om stora industriinvesteringar i Sverige. Det riskerar i förlängningen att påverka landets tillväxt och framtida välstånd negativt. Det behövs därför en betydligt större ram för att hantera behoven. Hur stor den ska vara har vi dessvärre inte fått svar på.

Sverige behöver ett transportsystem som binder ihop Sverige med Europa och skapar förutsättningar för förbättrad produktivitet, tillväxt och konkurrenskraft. JBS vision för hela transportsystemet och järnvägens bidrag skulle kunna inspirera regeringen och Trafikverket till att ta nästa steg mot en tydligare vision för transportsystemet, där alla trafikslag bidrar på bästa sätt.

Förflyttningen inom finanspolitiken har potential till uppluckring av hittills låsta positioner. Det rigida överskottsmålet kan komma att stöpas om till ett balansmål, varvid tiotals miljarder kronor årligen kan frigöras för samhällsinvesteringar, exempelvis i infrastruktur, för ett starkare samhälle med ökad konkurrenskraft.

I veckan har Landsbygds- och infrastrukturdepartementet hållit remissmöten med en lång rad remissinstanser för att lyssna in synpunkter på inriktningsunderlaget. Tågföretagen var närvarande och presenterade våra prioriteringar. Nu ser vi fram emot regeringens arbete med kommande infrastrukturproposition som lägger grunden för nationell plan 2026–2037.

Lyft infrastrukturen med nya grepp – Om hur privat kapital och kompetens kan bidra till att framtidssäkra infrastrukturen

Almega och Tågföretagen har tillsammans tagit fram rapporten som tar utgångspunkt i att svensk transportinfrastruktur är av stor vikt för såväl medborgare som näringsliv. Transportinfrastrukturen kännetecknas av flera utmaningar. Projekt blir för dyra, det ifrågasätts om rätt projekt prioriteras, de tar lång tid att genomföra, eftersatt underhåll är en stor utmaning och det finns stora behov av att också investera i ny infrastruktur. Ett infrastrukturlyft behövs! Läs mer

Medielänkar vecka 15

Banarbeten kan tvinga LKAB till varsel

LKAB kan tvingas minska produktionen på grund av kapacitetsbristen på Malmbanan. Lagren av järnmalm har inte kunnat minskas efter vinterns två tågurspårningar och de långa trafikstoppen.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Näringslivet ropar efter infrastrukturinvesteringar

Närmast dagliga rapporteringar om brister i både väg- och järnvägsnät, förseningar och inställda avgångar bekräftar att omfattande investeringar i infrastrukturen måste till för hela Mälardalsregionen, och det är bråttom.
Läs artikeln på strengnastidning.se

Skogsjätten: Järnvägens kollaps hotar våra industrier – ”Går inte längre”

Skogsindustrin drabbas också av en allt sämre infrastruktur. SCA kör timmer på järnväg som håller på att kollapsa vilket slår mot industrier och tiotusentals skogsägare. ”Järnvägen har fått förfalla i 40 års tid men nu går det inte längre”, säger Magnus Svensson, SCA:s logistikchef till TN.
Läs artikeln på tn.se

Bakläxa för Trafikverket efter förslag om smalare nattåg i norr

Trafikverket hade för avsikt att upphandla smalare nattågsvagnar än dagens. Det satte riksdagens trafikutskott stopp för med Miljöpartiets initiativ, och nu får Trafikverket bakläxa.
Läs artikeln på svt.se

”Sverige måste ha mer el – och använda den smartare”

Att snabba på utbyggnaden av olika slags fossilfri kraft räcker inte för att få ett konkurrenskraftigt elsystem för både näringsliv och hushåll. Därtill behövs effektiviseringar och flexibilitet så att konsumtionen av energi kan begränsas. Staten måste hjälpa till att betala – och med att digitalisera hela nätet, skriver åtta företrädare för industrin.
Läs artikeln på dn.se