Hoppa till innehåll
Gustaf Engstrand

Uppräkningen av ramanslaget för infrastruktur räcker inte

Vårt viktigaste medskick till regeringen inför kommande infrastrukturproposition är att en uppräkning av ramanslaget med 20 procent inte räcker för att både hantera underhållsskulden och säkerställa behovet av mer kapacitet i transportsystemet. Det skriver Tågföretagen i sitt remissvar till Trafikverkets inriktningsunderlag som de skickar in idag.

− Den begränsade kapaciteten och bristande kvaliteten i järnvägssystemet har redan börjat bli en tydlig minuspost inför beslut om stora industriinvesteringar i Sverige. Det kan i förlängningen riskera att påverka landets tillväxt och framtida välstånd negativt. Det behövs därför en betydligt större ram för att hantera behoven. Hur stor den ska vara har vi dessvärre inget svar på, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen.

Tågföretagen föreslår en utveckling där de stora infrastrukturprojekten sker i egna organisationer med separat finansiering för respektive projekt. Finansieringen sker fristående, och utan koppling till statens ettåriga budget, för att säkra projektens framdrift.

− Vi tycker att Trafikverkets försiktiga hållning till alternativ finansiering är överraskande när regeringens direktiv och näringslivets stora intresse för ytterligare resurser är så stort, säger Gustaf Engstrand.

Vi ser en förflyttning inom Sveriges finanspolitik med potential till uppluckring av hittills låsta positioner. Det rigida överskottsmålet kan komma att stöpas om till ett balansmål, varvid tiotals miljarder kronor årligen kan frigöras för samhällsinvesteringar, exempelvis i infrastruktur, för ett starkare samhälle med ökad konkurrenskraft.

Vision saknas för det svenska transportsystemet

Trafikverkets inriktningsunderlag saknar en framtidsvision för transportsystemet. Utan vision och mål riskerar transportsystemets utveckling att bli ett lapptäcke som inte hänger ihop och att avkastningen på de resurser som satsas blir begränsad.

− Sverige behöver ett transportsystem som binder ihop Sverige med Europa och skapar förutsättningar för förbättrad produktivitet, tillväxt och konkurrenskraft. Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, har det tagits fram en vision som kan inspirera regeringen och Trafikverket till att ta nästa steg, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen och ledamot i JBS styrelse.

Trafikverkets underlag utgör en central del av den fortsatta beslutsprocessen kring framtida infrastruktur och den närmast förestående utvecklingen av denna. Det är därför en större brist att regeringens direktiv inte har utgått ifrån att Trafikverket skulle göra en samlad bedömning av vad Sverige faktiskt behöver i form av transportinfrastruktur för att klara framtidens krav. Det handlar här om kraven som ställs från ett samhälle i tillväxt, med stora industriinvesteringar, klimatsäkring, Nato-anslutning och ökande transporter till och från Europa.

Ytterligare områden som Tågföretagen kommenterar i remissen är: kapacitetsbristen, underhållsskulden, utförande av underhåll differentierade banavgifter, digitalisering, ERTMS, trafikprognoser och alternativ styrning, regionförstoring, samhällsekonomiska kalkyler, beredskap och klimatsäkring, fyrstegsprincipen, genomförandeformer och byggmetoder, elektrifiering och vägslitageavgifter, CEF-strategi samt kompetensförsörjning.