Hoppa till innehåll

Flytta transporter från väg till mer energi- och utsläppseffektiva trafikslag

Tågoperatörernas remissvar på Trafikanalys rapport 2017:1 Ny målstyrning för transportpolitiken nagelfar regeringens förvånansvärt försiktiga förslag om målstyrning av transportpolitiken via indikatorer. Vi ser att klimatpolitiken på transportområdet har slagsida mot energi- och bränsleeffektiviseringen inom trafikslaget väg. Det finns en risk att man ”glömmer bort” väsentliga delmoment för att uppnå klimatmålen. Vi ställer oss frågande till varför underlaget har svagt fokus dels på underhålls- och infrastruktursatsningar i järnvägssystemet, dels på åtgärder och incitament för att skapa överflyttning mellan väg till mer energi- och utsläppseffektiva trafikslag.

Det är ett omfattande och intressant underlag som tagits fram i form av huvudrapport och underlagsrapporter för målstyrningen. Tågoperatörerna instämmer i stora drag med de preciseringar av prioriteringar, indikatorer och mått som föreslås.

Våra synpunkter siktar in sig på att få fram mått som svarar mot klimatagendan och mäter infrastruktursatsningar, energieffektivisering, utsläpp av växthusgaser och partiklar – inklusive mikroplaster från däck – samt överflyttning av transporter från mindre till mer klimatsmarta trafikslag.

Vidare lämnar vi förslag till förtydliganden avseende mått för trafiksäkerhet och punktlighet.

Status
Besvarad

Från
Trafikanalys

Svar senast

Ny målstyrning för transprotpolitiken