Remissvar EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet

Tågföretagen välkomnar det snabba antagandet av EU:s handlingsplan för att främja gränsöverskridande och långväga passagerartrafik på järnväg, vilket visar på EU-kommissionens engagemang för att nå de ambitiösa målen i EU:s Green Deal och i strategin för hållbar och smart mobilitet. Tågföretagen och dess medlemmar avser vara en aktiv partner i arbetet för att förverkliga omställningen av transportsystemet och bidra till att uppnå EU:s mål för att mildra konsekvenserna av klimatförändringarna.

Förslag till förordning om transeuropeiska transportnätverk (TEN-T)

Tågföretagen stödjer fullt ut strävan mot ett säkert och fullt driftskompatibelt järnvägssystem och ett gemensamt europeiskt järnvägssystem. Målbilden är att bygga ett integrerat europeiskt järnvägsnät med hög kapacitet genom att eliminera hinder för driftskompatibilitet.

Läs hela remissvaret

Detta ärende

Status


Från

Infrastrukturdepartementet


Svar senast

9 februari 2022


Länk till remiss

EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet Dnr: I2021/03357