Hoppa till innehåll

Remissvar EU:s Fjärde järnvägspaket

Tågoperatörerna har fått EU-kommissionens förslag ingående i det s.k. fjärde järnvägspaketet på remiss. Tågoperatörerna anser att detta är en samling mycket viktiga förslag för både den nationella och internationella trafiken och har därför också engagerat sig starkt i frågan på EU-nivå genom medlemskapet i CER. Vi har också tagit initiativ till en särskild temadag om fjärde järnvägspaketet tillsammans med Transportstyrelsen. Den ägde rum 10 april.

EU:s Fjärde järnvägspaket (om marknadsöppning av den europeiska järnvägen)

En av de viktigaste EU-frågorna just nu är behandlingen av EU-kommissionens förslag ingående i det s.k. fjärde järnvägspaketet. Förslagen syftar till att ta ytterligare steg mot en europeisk järnvägsmarknad med gemensamma standarder och ökad konkurrens mellan järnvägsföretagen. Kommissionens förslag omfattar tre ”huvudpelare”:

 1. Tekniska delar och ERAs roll  (europeiska järnvägsbyrån)
  Kommissionen vill bl.a. stärka ERA och göra organisationen till en ”one-stop shop” för fordonsgodkännanden.
 2. Marknadsöppning av nationell persontrafik
  Alla nationella persontrafikmarknader ska vara öppna för konkurrens på spåren i december 2019 och dessutom ställs krav på konkurrensupphandling av samhällsköpt trafik.
 3. Organisation och styrning av infrastruktur och trafik
  Kommissionen vill stärka infrastrukturhållarens roll och som huvudprincip se fullständig vertikal separation mellan infrastruktur och trafikering. Andra organisationsformer kan tillåtas men med betydande restriktioner.

Tågoperatörerna är positiva till en öppen marknad, både i Sverige och i Europa. Sverige är ett föregångsland i Europa när det gäller avreglering och marknadsöppning av järnvägssektorn. Avregleringen inleddes redan 1988 med separeringen av Banverket från Statens järnvägar och idag är järnvägstrafiken helt öppen för konkurrens.

Det finns flera länder av betydelse som inte önskar slå in på den väg som Sverige valt och som EU kommissionen föreslår, utan som ser alternativa lösningar till hur järnvägssektorn bör organiseras.

Med hänsyn till att det är val till Europaparlamentet 2014 och att en ny kommission tillträder 2015 är därför frågan hur snabbt fjärde järnvägspaketet kan komma att antas. Det pågår dessutom samtidigt en revidering av det första järnvägspaketet, vilket kan skapa osäkerhet inom sektorn om vad som gäller.

Tågoperatörerna är positiva till grundtankarna och huvudförslagen. Det finns dock inslag i det föreslagna järnvägspaketet som Tågoperatörerna är kritiska mot.

 • Fordonsgodkännanden måste även fortsättningsvis kunna fås hos den nationella säkerhetsmyndigheten, så länge det finns omfattande nationella särregler. Risken finns även att ERA inledningsvis inte kommer kunna erbjuda en snabb och effektiv hantering av alla godkännanden.
 • Det är tveksamt om järnvägsföretagen bör ta ett ökat ansvar för linjekompatibilitet mellan fordon och infrastruktur.
  Särskilda åtgärder kan krävas för att inte samhällsköpt trafik ska slå ut kommersiella initiativ.
 • Gränserna för hur stora kontrakt varje upphandling kan omfatta behöver vara mer flexibla för att inte tvinga fram delning av fungerande nätverk som t.ex. pendeltågstrafiken i Stockholm.
 • Stärkandet av infrastrukturhållarens roll, med tillhörande definitionsförändringar, kan innebära icke önskvärda begränsningar för hur underhållstjänster organiseras och handlas upp.

Remissvar – fjarde jarnvagspaktet (pdf)

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast