Minska effekterna av bullerregleringen

Tåg­företagen driver på för att Tyskland och Schweiz (efter påtryckningar från EU-kommissionen) ska återkalla lagstiftning som hindrar användning av gjutjärnsbromsade vagnar under övergångsperioden till december 2024, alternativt bevilja undantag för ett stort antal godsvagnar. Möjligheterna till framgång bedöms dock som begränsade.

Kapacitetstapp för såväl basindustrins godstransporter som för systemet som helhet står på spel. I Sverige samordnar Tåg­företagen branschens gemensamma arbete med att minsta effekterna till att förtydliga kostnadsbilden. En snabb och ordnad utrullning av ERTMS är en möjliggörare för att minska effekterna av bullerreglering. Målet med arbetet är att både effekter och kostnader ska bli så begränsade som möjligt.