Hoppa till innehåll

Remissvar inlämnat till EU avseende bullerlagstiftning

Sedan över två års tid har vi på nära håll följt utvecklingen av en reviderad rättsakt (TSD Buller) som kommer förändra regleringen av buller från godsvagnar. Lagstiftningen riskerar att driva upp operatörernas kostnader för existerande vagnflotta och i förlängningen för svensk industri.

I slutet av 2017 lades ett inte helt färdigt förslag till rättsakt ut på remiss från Europeiska järnvägsbyrån, ERA i en så kallad Public Consultation i form av revidering av TSD Buller. Tågoperatörerna har i veckan lämnat sitt svar till ERA. De mest väsentliga delarna av lagförslaget var dessvärre inte helt slutliga. Tågoperatörerna förespråkar ett införande i Sverige tidigast 2032 givet att de trafiksäkerhetsproblem som bytet från gjutjärns till kompositbromsblock medför är lösta. Vidare behövs ett undantag på EU-nivå för de vagnar som kräver omfattande investeringar i ombyggnation.

Sverige har framfört att både säkerhetsaspekten och ökade kostnader är kritiska frågor. Helt klart är att införande av tystare godsvagnar skulle kunna genomföras snabbare om de besparingar som görs i form av investeringar i bullerdämpande åtgärder utmed järnvägen kan användas till stödprogram för ombyggnation och teknikutveckling som övergång till skivbromsar. Väl utvecklade stödprogram finns i de länder som Tyskland och Schweiz som driver på utvecklingen.

Vårt arbete med bullerfrågan – som ännu är långt ifrån avslutat – drivs i nära samarbete med medlemmar, däribland Green Cargo, branschens aktörer inklusive Näringslivets Transportråd, Svenska Privatvagnsföreningen, Swedtrain, vår intresseorganisation i Bryssel – CER – samt svenska myndigheter.

EU förväntas fatta beslut om införande av reviderad lagstiftning i slutet av 2018.

Status
Besvarad

Svar senast
23 mars 2018