Hoppa till innehåll
Förenkling och tillgänglighet i biljettförsäljning – både för nationellt och internationellt resande – har seglat upp som en av de viktigaste frågorna för att skapa den eftersträvade förflyttningen av vårt resande i en mer hållbar riktning. Konkurrensverkets beslut i juni om biljettförsäljning via SJ:s onlinekanaler kan ge en indikation om framtiden. Det har spekulerats en del i vad Januariöverenskommelsens punkt 28 om införande av ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i ska innebära. I början av augusti fattade dock regeringen beslut om en utredning som ska svara på hur ett nationellt biljettsystem skulle kunna bli verklighet. Dessutom har regeringen under sommaren lämnat ett uppdrag till Trafikanalys om bokningssystem för internationellt tågresande. Myndigheten ska bistå regeringen med kunskapsunderlag och nulägesanalys gällande möjligheterna att boka biljetter för utlandsresa med tåg samt att bedöma vilka initiativ staten kan ta för att branschen ska underlätta för kunderna att boka utlandsresor med tåg. Trafikanalys ska redovisa uppdraget till Infrastrukturdepartementet i april 2020.

Regeringens och stödpartiernas tankar på en upphandling av nattågstrafik med dagliga avgångar till europeiska städer till Europa stod i fokus under flera seminarier i årets Almedalen. Kanske fångades något upp av våra beslutsfattare i det uppdrag till Trafikverket om att utreda förutsättningarna som tillsattes i juli. En lång rad frågor ska utredas i grunden, exempelvis vilken trafik som bör upphandlas, tidsplan för genomförandet av upphandling, om dedikerade fordon finns eller ska anskaffas och av vem de ska ägas samt hur kapacitetstillgången genom Danmark kan antas utvecklas till 2030. Även andra möjligheter att underlätta etableringen av nattågstrafik till utlandet och hur samordning kan ske med myndigheter i andra länder ska utredas. Målbilden är att upphandlad trafik så snart som möjligt ska kunna ersättas av trafik som bedrivs på kommersiell grund. Trafikverket ska delredovisa uppdraget till Infrastrukturdepartementet i januari och slutredovisning ska lämnas i april 2020.