Hoppa till innehåll
De regelbundna hälsokontrollerna har identifierats som ett område som kan påverka trafiken på järnvägen. För att säkerställa trafiken arbetar Transportstyrelsen med två spår gällande de periodiska hälsoundersökningarna och möjligheten att skjuta på dessa:

  1. Transportstyrelsen fortsätter arbetet via EU-kommissionen för att få fram gemensamma EU-regler som gäller lika för alla medlemsstater (inklusive Norge)
  2. Skriva en framställan om nationella bestämmelser att frångå EU-bestämmelser, med stöd av fördraget om EU:s funktionssätt.
    Som stöd till Transportstyrelsens arbete har branschen skickat in synpunkter som tydligt beskriver problem, omfattning och effekter om vi inte får till stånd en förändring, och att beslut behöver fattas snabbt.

Transportstyreslen har därefter tagit fram ett underlag till departementet med problembeskrivning, konsekvenser och förslag till åtgärder. Underlaget har lämnats över till departementet för vidare hantering.

Viss information om läget finns på Transportstyrelsens hemsida och uppdateras löpande, bland annat om regelbundna hälsokontroller för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen och personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg.