Hoppa till innehåll

Roberto Maiorana, trafikdirektör på Trafikverket, konstaterade att Trafikverket lyckats väl med sitt ansvar för transportsystemet hittills och övervakar systemet genom trafikledningscentraler för väg och järnväg och förmedlar information om förhållningsregler på stationer och plattformar. Upprätthållandet av transportsystemet innebär dock att vi alla måste fatta rätt beslut om genomförande av resor. Val av transportsätt inklusive gång eller cykel som alternativ fattas på individnivå.

Svensk Kollektivtrafik, vars medlemmar är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, RKM, har i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram en vägledning av hur trängseln i kollektivtrafiken kan hanteras. Helena Leufstadius, vd på Svensk Kollektivtrafik presenterade innehållet i vägledningen, som följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktar sig till den upphandlade trafiken där platsbokning inte kan göras. Det är inte en bindande föreskrift och det är inte en överenskommelse som omfattar hela branschen, vilket särskilt betonades. Den stora utmaningen för kollektivtrafiken, där platsbokning inte kan ske, är att man inte råder över hur många som reser. Därför krävs framförallt omfattande kommunikationsinsatser till resande och styrning från arbetsgivare och skolor så att trycket i kollektivtrafiken kan minska i rusningstid. Resenärerna har ett stort eget ansvar och anvisas att planera sig resa i god tid.

Även Anneli Bergholm Söder från MSB betonade det individuella ansvaret och bekräftade att kollektivtrafiken inte har möjlighet att påverka resenärstillströmningen. MSB rekommenderar flexibla arbetstider samt arbete och undervisning på distans.

Och hur blir det då med munskydd? Presskonferensens alla deltagare var helt eniga om att det än så länge inte ska gälla några krav på munskydd, men några invändningar mot den enskildes användande av munskydd finns inte.

Från Tågföretagen följer vi utvecklingen noggrant. Vi har tagit del av ett flertal studier som visar att tågtrafiken inte är en stor spridningskälla för covid-19 och vi anser att diskussionen behöver ta in dessa faktabaserade nyanser. Vi ställer oss vidare bakom de krav på ekonomiskt stöd från staten som framförts av Svensk Kollektivtrafik som trafikhuvudmän och operatörer måste erhålla för att kunna upprätthålla trafiken på ett sätt som minimerar smittspridningen.

Trevlig helg!

Länkar till föreskrifter och rekommendationer

Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Branschvägledning från Svensk Kollektivtrafik och SKR

Branschvägledning för hanteringen av höstens utmaningar i den offentligt upphandlade icke platsbokade kollektivtrafiken med anledning av covid-19 från Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Kommuner och Regioner
Läs hela vägledningen på svenskkollektivtrafik.se

Trafikverkets förhållningssätt till coronaviruset

”Gör plats åt de som måste fram – Res bara om du måste och undvik i så fall resor i rusningstid”
Läs mer på trafikverket.se

Folkhälsomyndighetens presskonferens 13 augusti