Hoppa till innehåll

Delar av ERTMS-utrullningen skjuts upp

Utrullningen av signalsystemet på Södra stambanan skjuts upp, troligtvis till 2025/26. Det ger andrum för investeringen i ombordutrustning och det ökar möjligheten för tågoperatörerna att anpassa installationerna till uppgraderade specifikationer och erfarenheter från andra upphandlingar och länder. Nya utrullningsplaner ska finnas på plats från årsskiftet eller i början av 2021, måldatum är fortfarande 2030. Det är önskvärt med realistiska tidsperspektiv och vi hoppas nu att detta blir den sista anpassningen av tidplaner för ERTMS. Läs mer här

Tågföretagen fortsätter att arbeta för en statlig medfinansiering av ERTMS-ombordutrustning. Det finns stora samhällsvärden, inklusive kapacitetsvolymer både för person- och godstrafiken, att vinna på en optimerad utrullning av ERTMS. Kopplingen till bromsprocenttabeller och det stora inflödet i Sverige av kompositbromsade vagnar ger ytterligare argument för ett statligt stöd i linje med vad flertalet jämförbara länder redan beslutat.

Inriktningen för kommande uppdatering av den nationella infrastrukturplanen klarnar. Den 30 oktober kom Trafikverkets inriktningsrapport. Analysen av klimateffekterna av infrastruktursatsningar haltar dock betänkligt i underlag framtagna av Trafikverket och andra myndigheter. När nu gällande nationell plan som avser perioden 2018–2029 presenterades var bedömningen att planförslagen sammantaget skulle minska utsläppen från trafiken med drygt 1 procent. Bara överflyttningen av godstrafik till järnväg bedömdes då minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken med minst 0,7 procent, eftersom lastbilstrafiken skulle minska med 4 procent. Analyser från andra myndigheter – exempelvis Trafikanalys En breddad ekobonus – lyfter att förutsättningarna för järnvägen att bidra till att uppnå klimatmålen är betydligt starkare. I sitt inriktningsunderlag har Trafikverket uppdaterat bedömningen och järnvägsinvesteringarna i planen beräknas totalt minska transportsektorns klimatutsläpp med endast 0,1 procent. Velandet med beräkningen av effekterna är bekymmersamt men det finns mycket annat att kommentera och vi återkommer löpande om det.

I veckan fick vi också nyheter från Transportstyrelsen om införandet av den nya lagstiftningen som en följd av implementering av fjärde järnvägspaketet inom Europa. Infrastrukturdepartementet kommer under december presentera en lagrådsremiss och räknar med att proposition lämnas till riksdagen för beslut om ikraftträdande i maj 2021. De delar av EU:s regelverk som gäller slutgiltigt fordonsgodkännande och gemensamt säkerhetsintyg tillämpas dock från november 2020.

Trevlig helg!