Hoppa till innehåll

Vi skapar hållbara transporter

Tågföretagen skapar hållbara transporter. Det är Tågföretagens antagna vision efter styrelsebeslut i måndags, som även innefattar en prioritering av verksamhetens inriktning det närmaste året. Grön återstart efter pandemin, den nationella infrastrukturplaneringen och samverkan i branschen står fortsatt i centrum för branscharbetet. I syfte att stärka upp samverkan för bättre kvalitet och planering beslutade styrelsen också om uppstart av en ny fokusgrupp för ”Trafik & Planering”.

Om det är någon gång man ska bli orolig för om vi ska klara klimatmålen så är det efter Klimatpolitiska rådets årsrapport 2021 som släpptes igår. Utöver risken för att vi inte klarar de satta klimatmålen kritiserar rådet framför allt bristen på samordning av pandemistödpaket och klimatpolitiken. Rådet konstaterar att regeringens politik inte räcker för att Sveriges utsläpp ska vara nere på noll år 2045. Bara tio procent av återhämtningspolitiken under pandemin bidrar till att nå klimatmålen. Läs mer i en separat artikel

Årsrapporten från det tvärvetenskapliga expertorganet är konkret när det gäller nationell infrastrukturplanering och Trafikverkets inriktningsunderlag från oktober 2020 har hamnat under lupp. Klimatpolitiska rådet är oroat över att ännu en planeringsperiod riskerar att förflyta utan att transportplaneringen på något påtagligt sätt förändras utifrån det klimatpolitiska ramverket. Man anser att regeringen behöver göra ett omtag, dels vad gäller det föreliggande inriktningsunderlaget, dels för att förändra den nuvarande processen för infrastrukturplanering till en mer integrerad transportplanering. Rekommendationen från Klimatpolitiska rådet till regeringen blir att se till att den nationella planen för transportinfrastruktur bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle inom klimatmålens ramar. I sammanhanget noterar vi att regeringen nu lämnat uppdrag till Trafikanalys att ta fram underlag om transportområdet inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen.

Till stöd för rätt beslut i den långsiktiga infrastrukturplaneringen replikerade företrädare för Tågföretagen i Dagens Industri om behovet av översyn av det samhällsekonomiska kalkylsystemet. Vi passade också på att lägga ut vår vision samt debattera ett antal principinvändningar om utbyggnaden av nya stambanor på DN Debatt.

Medielänkar vecka 12

Replik: De samhällsekonomiska kalkylerna måste göras om

Det eftersatta underhållet på järnväg uppgår nu enligt Trafikverkets inriktningsunderlag till 43 miljarder kronor.
Läs artikeln på di.se

Nya stambanor avgörande för samhällsutvecklingen i södra Sverige

Forskare och Jönköpings-politiker: Att bygga ut nya stambanor i Sverige kan, rätt genomfört, bli en avgörande satsning för att långsiktigt hållbart stödja samhällsutvecklingen i södra Sverige.
Läs artikeln på dn.se

Om det är fullt i järnvägssystemet – vilka är då alternativen?

Företrädare för Tågföretagen: Alla de vägar som måste byggas för att klara Sveriges framtida transportbehov – vad leder de till i form av intrång i landskapet, barriäreffekter, buller och andra externa effekter?
Läs artikeln på dn.se

Infrastrukturskulden behöver åtgärdas omgående

Att förvalta och underhålla vår infrastruktur, är en förutsättning för ett hållbart samhälle, skriver Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen och Tomas Arvidsson, ordförande för Transportindustriförbundets järnvägskommitté, inför regeringens infrastrukturproposition som lämnas till riksdagen den 8 april.
Läs artikeln på aktuellhallbarhet.se

Experter: Staten måste låna mer – för att satsa på klimatet

Regeringen måste redan i vårbudgeten visa att satsningar på klimatet får stor plats när ekonomin ska återstartas efter pandemin. Det anser Klimatpolitiska rådet, som också vill att regelverket för statsfinanserna görs om så att mer kan lånas till omställningen.
Läs artikeln på dn.se

”Regeringen borde tydligare ha kopplat krispolitiken till klimatpolitiken”

Sverige har inte nyttjat potentialen fullt ut när det gäller att använda de återstartspengar som exempelvis EU-delar ut i samband med covidkrisen till klimatåtgärder.
Läs artikeln på di.se

Regeringen missar klimatmål i återstart efter covid

Regeringen har missat möjligheter till klimatomställning under pandemin, enligt Klimatpolitiska rådet. Bara tio procent av återhämtningsinsatser bidrar till klimatomställningen. Regeringen lyckas inte heller visa hur den egna klimathandlingsplanen följs upp, och klimatkollegiet som skulle ha en central roll har haft totalt två möten.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Debatt: Låt tågen rulla i Mälardalen

Både regeringen och regionerna har ett ansvar att kompensera SJ för de kraftiga intäktsbortfallen, som är ett resultat av politiska uppmaningar att undvika kollektivtrafiken. Nu måste regionerna och regeringen agera. Inställda tåg och svikna resenärer kan inte vara ett alternativ.
Läs artikeln på lt.se

Myndigheter ska ta fram förslag till Sveriges klimatarbete

Regeringen har gett ett tiotal myndigheter i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa klimatpolitiska handlingsplan. Förslagen ska bidra till att de nationella och globala klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt.
Läs mer på regeringen.se

Järnvägsutbyggnaden bör ses som en del i helhet

Insändare: Framtida järnvägsförbindelser bör tas i beaktande innan man låser sig till nytt stationsläge söder om Uppsala.
Läs artikeln på unt.se