Hoppa till innehåll

Den infrastrukturproposition som regeringen presenterade den 16 april 2021 innebär en tydligt ökad finansiell ram för framtida investeringar och underhåll av Sveriges transportinfrastruktur. Tågföretagen välkomnar detta. Samtidigt, det näringspolitiska fokus som utlovats är otillräckligt och det märks framför allt i det faktum att underhållsskulden kommer öka kraftigt under planperioden 2022–2033. Det skriver Tågföretagen i sitt PM om infrastrukturpropositionen.

I själva verket innebär regeringens förslag att följande behov inte blir eller riskerar att inte bli omhändertagna:

  • Eliminering av underhållsskulden
  • Betydelsefulla åtgärder i systemet och eliminering av flaskhalsar
  • Nyinvesteringar som skapar förutsättningar för ökad konkurrenskraft

Infrastrukturskulden ökar, trots ökade investeringar i underhåll. De anslagna medlen ligger fortfarande på en procent av BNP, som de har gjort sedan slutet på 1970-talet. Det vet vi inte räcker.

Lyft ut stambanorna och öka tempot på överflyttningen

Nya stambanor, tycker vi, liksom flera andra remissinstansen ska lyftas ur den kommande nationella planen för att undvika långsam etappvis utbyggnad. Det svenska järnvägssystemet är fullt och kapacitetsbristen är verklighet. Nya stambanor behöver byggas ut samtidigt och bör öppnas för trafik senast 2033.

Utsläppen från transportsektorn behöver minska snabbare än hittills. Tempot i omställningen behöver öka. Det kan överflyttning av transporter till järnvägen bidra med. Järnvägens transporteffektivitet och konkurrenskraft är viktig för att transportköparna ska använda sig av järnvägen. Transport- och energieffektivitet är något regeringen fäster stor vikt vid och då ska det också genomsyra den nationella infrastrukturplaneringen.

Operatörerna behöver medfinansiering för att klara ERTMS-investeringen

Införandet av ERTMS i Sverige medför stora risker på kort sikt och statlig medfinansiering av ombordutrustning är nödvändig. Hela projektet riskerar att misslyckas om operatörerna inte har förmåga att genomföra investeringen i ombordutrustning.

Översyn av samhällsekonomiska kalkyler

Något som saknas helt i infrastrukturpropositionen är ett förslag om översyn av de samhällsekonomiska kalkylerna och då framför allt på ingångsvärdena. Tågföretagen föreslår att Trafikverket, Trafikanalys, VTI och KTH ska få i uppdrag av regeringen att göra en översyn av ingångsvärdena och av kalkylmodellen.

Vad händer nu?

Riksdagen har nu fram till den 5 maj att inkomma med motioner. Därefter behandlas propositionen i riksdagen. Den 7 juni bjuder Trafikverket in till nationell dialog om nästa nationella plan för transportsystemet och riksdagens beslut väntas den 22 juni. Därefter överlämnar regeringen sina planeringsdirektiv till Trafikverket.

Vill du veta mer?

Läs hela Tågföretagens PM om infrastrukturpropositionen 2021