Hoppa till innehåll

Tågföretagen vill att Trafikverket ger en samlad bild av järnvägsstråk och noder av betydelse för resande- och godstransporter på järnväg när de under hösten 2021 tar fram förslaget till nationell infrastrukturplan. Det skriver Tågföretagen i det inspel som skickades till Trafikverket den 1 oktober.

Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket redovisa en sammanhållen underhållsplan, som ska omfatta minst fyra år och den ska löpande uppdateras. Tågföretagen understryker behovet av att underhållsplanen är långsiktig och omfattar minst samma tidsrymd som den 12-åriga planperioden. Därmed skulle underhållsplanen skapa förutsättningar att eliminera det eftersläpande underhållet och leda till en total avbetalning av underhållsskulden.

Regeringsuppdraget att analysera och kvalitetssäkra införandet av ERTMS skulle ursprungligen slutredovisas av Trafikverket senast den 30 september 2021. Vi har löpande informerat Trafikverket om branschens förväntan på resultat från regeringsuppdraget. Sent i processen har dock Trafikverket fått förlängd tid – till den 30 november – att leverera slutrapport. Det innebär att en reviderad utrullningsplan presenteras i samband med att förslag till nationell plan 2022–2033 lämnas den 30 november. ERTMS-utrullningen och frågor om medfinansiering av ombordutrustning och ansvar för tillkommande risker till följd av sena ändringar av tidplanen med mera, är inget mindre än ödesfrågor för den svenska järnvägsmarknaden. Vår tidigare rekommendation kvarstår: ta rygg på Tyskland, den EU-medlemsstat vars strategival avgör hur framgångsrikt EU:s stora signalprojekt faktiskt kan bli.

Den så kallade näringslivspotten har bidragit med ett effektivt format för att snabba upp utrullningen av trimningsåtgärder i järnvägssystemet till gagn för Sveriges konkurrenskraft. Vi föreslår en fördubbling av medelstilldelningen till potten och att de ytterligare medlen ska styras mot trimningsåtgärder specifikt för det intermodala transportsystemets behov.

Tågföretagen lämnar också en prioritering av större investeringar och åtgärder i järnvägssystemet.

Läs hela inspelet