Hoppa till innehåll
tågvärd framför öppna tågdörrar

Krisen påverkar var­dagen för alla

Krisläget orsakat av kriget i Ukraina visar sig på så många sätt. Vi hittar helt nya sätt att arbeta, där all information och kommunikation måste passera ett krisfilter. På Tåg­företagen följer vi tillsammans med våra medlems­företag, intresseorganisationer nationellt och inom EU, TP SAMS, Almega och Svenskt Näringsliv löpande vad kriget i Ukraina ger för konsekvenser för järnvägs­branschen och transportsektorn i stort. Vår fokusgrupp Säkerhet & Beredskap intar en nyckelroll i vår omvärldsbevakning och för de initiativ vi kan agera på, säkerheten står i centrum och exempelvis informations- och  cybersäkerhetsrisker måste tas på största allvar utanför krisens geografiska kärna. Minst två miljoner flyktingar väntas på kort tid och Tåg­företagen deltar i en ”Refugee Task Force” som satts upp inom internationella järnvägsunionen, UIC. Därigenom kan vi få en uppdaterad bild av hur flyktingströmmar kan och bör tas om hand. Vi deltar aktivt i Svenskt Näringslivs samverkansgrupp om säkerhets- och beredskapsfrågor. Tågföretagen har information på webben och Almega har tagit fram en samlingssida med frågor och svar rörande kriget i Ukraina. Även Svenskt Näringsliv har relevant information från sfären och externa aktörer om kriget i Ukraina och hur det påverkar svenska företag.

EU:s järnvägssektor bidrar med humanitära insatser. Vi ser det genom evakueringståg till Polen och andra gränsstater, försörjningståg lastade med förnödenheter direkt till Ukraina och  genom att flyktingar får möjlighet att resa med tåg inom Europa. Självfallet kan detta orsaka samordningsutmaningar och borde optimeras utifrån det offentligas totala ansvar men tveklöst är det inslag som speglar en hög grad av solidaritet med de drabbade. Ukrainas järnvägsbolag – med över 250 000 anställda – har framfört ett tack till hela EUs järnvägssektor för de snabba humanitära insatserna.

De ekonomiska konsekvenserna av krisen och sanktionerna kan inte fullt ut överblickas, men att det kommer att slå hårt även mot världens fria ekonomier står helt klart. Konfliktens påverkan på globala logistikkedjor är stor – varu- och komponentbristen blir ett faktum – och resultatet blir ökade kostnader för konsumenterna. Energipriserna skjuter i höjden och sanktioner slår till, och det är stor risk för att den under senare år framgångsrikt framväxande kanalen för transporter mellan EU och Asien på järnvägväg passiviseras. En redan existerande brist på lastbärare och transportkapacitet förvärras. Som en konsekvens av krisläget har exempelvis de svenska åkeriföretagen det mycket tufft nu, där de ökande bränslepriserna är huvudorsaken.

Framtidens industri – En strategi om grön och digital omställning

För att fortsätta driva på industrins gröna och digitala omställning regeringen har regeringen – tillsammans med parterna på arbetsmarknaden – nu strategin Framtidens industri – En strategi om grön och digital omställning. Genom strategin skapas förutsättningar för att svensk industri ska bli en nyckel i den gröna och digitala omställningen.

Mer krävs för att nationella planen ska bli transporteffektiv

Utvecklingen av nationella sammanhållna stråk är nödvändig för att järnvägen ska bli transporteffektiv på riktigt. Det är då välkommet att planförslaget innehåller stora satsningar på nybyggnation men genomförandet tar orimligt lång tid. Industrins stora investeringar kommer att vara på plats före 2030 – därefter kan det, med rådande planförslag, dröja upp till 15 år innan transportsystemet är förstärkt så att effekterna märks. Vi riskerar att företagens investeringar uteblir med konsekvensen att den ökande sysselsättningen stagnerar.

− I veckan presenterades regeringens strategi Framtidens industri – En strategi om grön och digital omställning och vi erinrar om att tempo i utbyggnaden av landets eftersatta infrastruktur utgör ett grundfundament för uppnående av de högts uppskruvade förväntningarna på omställningen, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen. Läs hela pressmeddelandet

För åren 2022–2024 är 100 miljoner kronor per år avsatt för breddad ekobonus

Breddad ekobonus är ett stödsystem som syftar till att minska transporternas miljöbelastning. Det ska ytterligare främja överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart och underlätta för intermodala godstransporter. En sådan överflyttning förväntas ge positiva effekter på transporternas sammanlagda klimatpåverkan. De projekt som beviljas stöd ska bidra med en positiv klimatnytta och stödet ska endast utgå vid en betydande minskning av växthusgaser. Läs rapporten på trafikverket.se

Överflyttning av resor och transporter till tåg – hur stor är potentialen?

Det finns starka intressen att flytta över personresor och godstransporter från andra transportslag till tåg. Spårbunden trafik har många fördelar – den är kapacitetsstark, energieffektiv och klimatsmart. Men den möter också utmaningar. Begränsad kapacitet för ytterligare trafik är ett exempel.

Stockholms handelskammare seminarium den 14 mars klockan 12.00–13.00 i Stockholm. Det sänds också live på Facebook och Linkedin.

Från Tågföretagens medlemmar deltar Pär Helgesson, ansvarig för samhällskontakter på SJ, och Erica Kronhöffer, hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Green Cargo. Läs mer och anmäl dig