Hoppa till innehåll
Tåg bredvid rapsfält

”Politiken råder över utsläppen från transportsektorn”

Det konstaterade Klimatpolitiska rådets ordförande, Johan Kuylenstierna, inledningsvis vid presentationen av årets rapport från Klimatpolitiska rådet. Rådet uttrycker oro över att samhällsmålen inte har ändrats – exempelvis inom transportpolitiken – trots det genomgripande och fundamentala skifte som klimatförändringarna påkallar. Således föreslås i årsrapporten 2022 en översyn av de mest klimatrelevanta samhällsmålen och stärkande av koordineringen av myndigheternas bidrag till klimatomställningen. Rådet lyfter att vi har klimatlagen från 2018 men också att vi hittills inte har sett någon proposition om en klimatanpassad miljöbalk, inte någon omfattande skattereform och endast begränsad förberedelse av vägbeskattning. Vidare lyfts att klimatmålen inte har blivit centrala i transportinfrastrukturplaneringen, vilket leder till att det blir svårt att nå målet om fossilfrihet. Det blir alltför lätt fokus på sakområden i stället för genomgripande förändringar. I samma anda kritiserar rådet regeringen för brister i transparens – det är svårt att se vad regeringen gör i förhållande till den klimatpolitiska handlingsplanen. Sammanfattningsvis konstaterar Klimatpolitiska rådet att Klimatomställningen har styrfart men att vi inte når målen med nuvarande politik.

wEffektivare energi- och resursanvändning står i centrum för framtidens samhälle och det har accentuerats av nuvarande krisläge i Europa. En av Klimatpolitiska rådets skarpa rekommendationer är att regeringen måste förstärka styrningen mot ett transporteffektivt samhälle. Både infrastrukturplaneringen måste styra i denna riktning men självfallet behövs även styrmedel för energieffektivisering och ökad användning av järnvägstransporter. Tågföretagen har nyligen debatterat dessa brister.

Avseende järnvägens konkurrenskraft konstaterar Klimatpolitiska rådet att regeringen visserligen har infört styrmedel för att höja den, men att trängseln på spåren utgör en alltmer påträngande fysisk gräns för överflyttning av trafik till järnvägen. Många enskilda beslut har fattats under de senaste åren och regeringen har antagit en strategi för godstransporter och en handlingsplan för fossilfria transporter, men få konkreta steg har tagits mot större reformer.

I sammanhanget noterar vi dels att regeringen nu lämnat uppdrag till Trafikanalys att ta fram underlag om transportområdet inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen och att det nuvarande reseavdraget ska ersättas av en enklare och avståndsbaserad skattereduktion.

Trevlig helg!

Transportörer ska inte axla myndighetsansvar vid gränskontroll

Regeringen föreslår att ansvaret för kontroll av identitetshandlingar föreslås läggas på transportörer i samband med inresa till landet. Det är orimligt att transportörer ska axla myndighetsansvar vid gränskontroll, privata aktörer har varken befogenheter eller kompetens att göra det. Lagen är gjord att användas av en myndighet och när formulering ”allvarlig fara för den allmänna ordningen” är det direkt olämpligt att lägga det ansvaret på upphandlad bevakningspersonal då det är en uppgift som bör hanteras av polisen. Läs mer på tagforetagen.se

SR Klotet: Nya vägbyggen krockar med klimatmålen

Sverige satsar 800 miljarder kronor på infrastruktur som vägar och järnvägar de närmaste tolv åren. Söder om Stockholm ska Tvärförbindelse Södertörn byggas. Det är det dyraste vägbygget som också ökar utsläppen mest. Lyssna på sverigesradio.se