Hoppa till innehåll
tågspår bakom tåg som åker snabbt

Starkare styrning mot ett transporteffektivt samhälle

I veckan överlämnade Klimaträttsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Betänkandet trycker på att för att Sverige ska nå klimatmålen måste styrningen mot ett transporteffektivt samhälle bli starkare. Tågföretagen ser positivt på att transporteffektiviteten blir styrande för den framtida transportplaneringen. För att vara i linje med Sveriges långsiktiga klimatmål om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045 behöver transportsystemets klimatomställning stå på tre ben: transporteffektivt samhälle, hållbara förnybara drivmedel inklusive elektrifiering samt energieffektiva fordon och fartyg.

Potentialen för ökad transporteffektivitet är stor. Exempelvis konstateras att den sammanlagda överflyttningspotentialen av gods från väg och sjö till järnväg på kort och längre sikt, skulle innebära en minskning av godstransportsektorns koldioxidutsläpp med 15–20 procent. Till transporteffektiviteten ska det också kopplas en mätbar parameter, trafikarbete. Dessutom ska den nationella planen och länsplanerna bidra till att trafikarbetet för de energi- och resursintensiva fordonsslagen personbil, lastbil och inrikes flyg följer en minskande trend över tid. Utredningen föreslår en mer scenariobaserad arbetsmetodik och Trafikverket behöver se över de samhällsekonomiska kalkylerna så att de får en utgångspunkt i välanvända metoder och modeller som beskriver nyttor och kostnader av de styrmedel och åtgärder som skapar ett transporteffektivt samhälle. Läs mer i separat artikel.

Alla i branschen märker av utmaningarna med den pågående revisionsprocessen – kopplad till den akuta omplaneringen av banarbeten – och avseende femdagarsfristen för ad-hoc-ansökningar. Trafikverket har för närvarande ett ovanligt ansträngt läge vilket i sin tur påverkar våra planeringsorganisationer, vår produktion samt möjlighet att sälja transporter. Tågföretagen för en nära dialog med Trafikverket kring den uppkomna situationen och dess påverkan på våra medlemmar. Vi har blivit informerade om att Trafikverket håller på att ta fram en plan för hantering av resterande T22 vilken vi blivit lovade att ta del av inom några dagar.

Regeringen presenterade i onsdags flera åtgärder för ett starkare civilt försvar, den samlade försörjningsberedskapen och samhällsviktiga funktioner i syfte att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Ett beslut om att inrätta ett tvärsektoriellt Näringslivsråd vars syfte är bland annat att öka kunskapen om tvärsektoriella frågor avseende olika perspektiv och förutsättningar för näringslivet och staten. Läs mer i separat artikel.

Den 1 juni står Tågföretagen tillsammans med TCC på Järvaveckan för att berätta mer om vilka olika yrken som behövs inom järnvägen. På plats kan du få testa hur det är att jobba som lokförare och köra tåg med en simulator. Kom gärna förbi och säg hej.

Förra fredagen träffades branschen på Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, konferens med tema kompetensförsörjning. På frågan om järnvägsbranschen är attraktiv svarar JBS styrelse ett rungande ja. Järnvägen är attraktiv. Men som bland annat Claes Peyron, Nordenchef på Universum och expert på arbetsgivarerbjudanden, berättadeså är järnvägen inte den bransch som unga tänker på när de ska söka sina första jobb eller utbilda sig. Glappet mellan vad vi är och vad vi vill vara kan minskas. Läs mer i separat artikel.

Vad hände efter Sverigeförhandlingen?

Idag är beskedet att de nya stambanorna som tidigast är klara tio år senare, 2045. I Europakorridorens nya rapport Vad hände efter Sverigeförhandlingen? ställer de frågan vad som hände med Sverigeförhandlingens resultat, hur ser behoven ut idag och kanske än viktigare – hur ser framtidens behov ut?
Läs rapporten på europakorridoren.se

Medielänkar vecka 20

Klimatprofessor: Krävs negativa utsläpp för att nå målet

En av Sveriges tyngsta klimatforskare menar att Stockholms klimatmål är ambitiösare än de flesta. – Men negativa utsläpp behöver komma in i bilden snart om vi ska ha en chans att begränsa temperaturen till 1,5 eller två grader, säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
Läs artikeln på dn.se

Klimatutredare vill se fler elkablar i luften

Luftkablar ska vara huvudalternativet när samhället ska elektrifieras snabbare för minskade klimatutsläpp. Och elbilar räcker inte för omställningen av transporter, vägtrafiken måste minska.
Läs artikeln på tidningensyre.se

Klimaträttsutredningen: Ingen gräddfil för klimatnyttiga verksamheter

Ingen särskild lagändring för tillståndsansökningar med stor klimatnytta, däremot en platsvalsregel där klimatnytta ska väga tungt. Det är några av utredningens förslag som presenterades under onsdagsförmiddagen.
Läs artikeln på aktuellhallbarhet.se

Oviss kamp för klimatet när EU ska bli ”fit for 55”

Snabbare och bredare koldioxidtullar, men långsammare krav på hushållen för utsläppen från byggnader och vägtransporter. Så vill EU-parlamentets miljöutskott få ordning på klimatet.
Läs artikeln på nyteknik.se

Heikenstens känga till regering och riksdag – sänkt bensinskatt ökar statens miljökostnader

Genom att sänka skatten på drivmedel ökar behovet av offentliga investeringar för att nå miljömålen, anser Finanspolitiska rådets ordförande Lars Heikensten. ”Man måste leva i verkligheten”, svarar finansminister Damberg (S).
Läs artikeln på altinget.se

Utredning för förbättrade finansieringsmöjligheter för näringslivets gröna omställning

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och finansmarknadsminister Max Elger har gemensamt tagit initiativ till en utredning med uppdrag att bistå Finansdepartementet och Näringsdepartementet med att kartlägga behov för att fortsätta stödja näringslivets gröna omställning samt presentera fokusområden för det vidare arbetet. Fokus i arbetet ska ligga på hinder och möjligheter inom finansmarknadsområdet.
Läs artikeln på regeringen.se

Sista etappen av dubbelspår Hallsberg-Stenkumla kan strykas helt

Allt är juridiskt klart och bygget av dubbelspåret mellan Hallsberg-Stenkumla kan påbörjas. Men ett nytt förslag från Stockholms Handelskammare kan eventuellt stoppa bygget.
Läs mer på svt.se

Tågpolicy gav sänkta utsläpp – men nu blir det lättare att välja flyget

När regionen bestämde att tåg borde bokas vid längre tjänsteresor vände utsläppen nedåt. Nu skrotas regeln. – Det är helt fel signal, säger Karin Thomasson (MP) som hör allt fler uppmaningar om att stötta flyget.
Läs artikeln på op.se