Hoppa till innehåll

Budgetpropositionen 2023

I tisdags, drygt två månader efter valet, presenterade regeringen sin budgetproposition för 2023. Precis som förväntat fördelas stora delar reformutrymmet till skattesänkningar, till satsningar på elförsörjningen och till subventioner inom olika områden för att underlätta stigande kostnader för hushåll och företag.

När det kommer till transportområdet föreslås omfattande subventioner för bilresor samt sänkt skatt på diesel och bensin. Även den reform i som somras antogs av riksdagen gällande det avståndsbaserade reseavdraget, rivs nu upp. Reduktionsplikten sänks och likaså tas klimatbonus för köp av elbilar bort. Miljökompensationen till godstransporter på järnväg uppgår fortsatt till 550 miljoner kronor årligen och gynnar den fortsatta överflyttningen av gods från väg till järnväg.

Anslaget till järnvägsunderhåll minskar med 750 miljoner kronor, vilket nu omfördelas till det likaledes eftersatta vägunderhållet. Om det är som Trafikverket säger – nämligen att man inte hunnit skala upp utförande av underhåll i takt med ökande medelstilldelning – så hade det ändå varit klädsamt att betrakta det som ett belopp som kan återföras i kommande budgetar. Kapaciteten på järnvägen är ansträngd och underhållsskulden ökar konstant samtidigt som vi ser att allt fler vill åka tåg. Järnvägsunderhållet och andra satsningar på järnvägen borde prioriteras ytterligare – även om Tågföretagens förstår att omfördelningen genomförs för att effektivisera användningen av medel för att Trafikverket inte har kunnat bruka samtliga medel avsedda för järnvägsunderhåll.

Budgetunderlagen bekräftar även det som regeringen tidigare antytt – utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg kommer inte att fullföljas. Vi noterar dock att det för de redan påbörjade sträckorna Ostlänken, Hässleholm – Lund och Göteborg – Borås som ingår i den nationella planen, kommer genomföras en separat analys. Givet det stora behovet och det redan påbörjade arbetet, förutsätter Tågföretagen att sträckorna byggs färdigt.