Hoppa till innehåll

Kraftfullt föreläggande om rättelse mot Trafikverket

I slutet av förra veckan offentliggjorde Transportstyrelsen ett kraftfullt föreläggande mot Trafikverket i anledning av brister i samband med införandet av det nya planeringssystemet MPK, brister som vi utförligt beskrivit från Tågföretagens sida  Trafikverket har under flera år haft utmaningar med att hantera kapacitetstilldelningen enligt gällande regelstyrd process (se regelverk avseende JNB Tågplan 2024).  Alla dessa utmaningar syns nu parallellt med en lång rad brister i införandeprocessen av MPK.

Sveriges tågföretag bedriver idag sin verksamhet på en helt konkurrensutsatt marknad. Leveransen från Trafikverket av tidtabellsatta tåglägen till tågföretagen är en helt grundläggande förutsättning för att resenärer och näringslivets godstransporter ska nå sin slutdestination på utsatt tid. Samtidigt är tjänsten lika kritisk för tågföretagens affärsverksamhet. Trafikverkets leverans utgör ett naturligt monopol men i avtalsrelationen med tågföretagen saknas ett robust system av balanserade avtalsvillkor. Vid brister i leveransen från Trafikverket till tågföretagen saknas i de flesta fall en möjlighet till ansvarsutkrävande för direkta och indirekta skador, något som normalt annars är reglerat i avtalsvillkoren i leverantörsavtal.

Inför Tågplan 2023 fallerade Trafikverkets planering i väsentliga delar och tågföretagen fick alltför kort tid för att planera fordonsomlopp och personal och inte minst för att sälja tågbiljetter. Transportstyrelsen har i beslutet om föreläggande till Trafikverket identifierat tre särskilda problemområden där Trafikverket inte har levt upp till de krav som styrande regelverk ställer:

  • Tidsschemat i planeringsprocessen har inte hållits. Först i oktober 2022 fastställdes en försenad tågplan där det fortfarande fanns konflikter kvar att lösa mellan olika aktörer.
  • De skyldigheter som finns gentemot de sökande under planeringsfasen har inte uppfyllts. Det handlar till exempel om att tågbolagen inte fått den information de behöver och att information inte varit samstämmig.
  • Villkoren i Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) har ändrats under pågående process utan att någon risk- och konsekvensanalys genomförts.

Trafikverket föreläggs att under året och inför kommande Tågplan 2024 åtgärda de angivna bristerna. De delar av föreläggandet som är kopplade till tidsfrister som finns i tidsschemat för tågplanen är förenade med vite om upp till 24 miljoner kronor. Enligt Trafikverkets planering är den 11 april 2023 sista dag för ansökan om tåglägen. Förslaget till Tågplan 24 ska publiceras den 3 juli och den fastställda tågplanen ska publiceras den 22 september. Beloppet står inte i någon som helst relation till de skador som uppstått för tågföretagen och betalningen av denna typ av viten utgår – om det aktualiseras efter beslut av förvaltningsdomstol – till staten. Storleken på vitet är bedömd av Transportstyrelsen och motiveringen är i korthet att förmå Trafikverket att följa föreläggandet. Parentetiskt bör noteras att föreläggandet inte avser Tågplan 2023 som ännu inte är slutlevererad i mitten av februari 2023, drygt två månader efter planens ikraftträdande.

Transportstyrelsen förelägger även Trafikverket att åtgärda brister avseende processen för JNB-ändringsmeddelanden samt att inkomma med underlag som visar hur de säkerställer att den ekonomiska effekten på sökandes verksamhet beaktas i framtagandet av Tågplan 2024. Dessa delar av föreläggandet är dock inte förenade med vite.

Vidare påtalar Transportstyrelsen vikten av att infrastrukturförvaltaren Trafikverket förstår de sökandes affär och de företagsekonomiska effekter som uppstår till följd av de förändringar som görs i tågplaneprocessen. I de intervjuer som genomförts av Transportstyrelsen vittnar tågföretagen om bristfällig förståelse hos Trafikverket för deras såväl affärsmässiga som konkurrensutsatta verksamhet. Detta är allvarligt och något som måste justeras där ett första steg är att arbeta igenom de leveransavtal som finns mellan Trafikverket och tågföretagen för att skapa incitament att aktivt följa de regelverk som gäller, både enligt kontrakt och enligt gällande lagsstiftning. Vi ser nu fram emot en konstruktiv dialog med alla relevanta instanser, inklusive Trafikverket och departement, för att i närtid skapa bättre ramverk för incitament och balans i den centrala avtalsrelationen mellan Trafikverket och Sveriges tågföretag.

En av de viktigaste tidsfristerna för tågföretagen är att Trafikverket senast 18 veckor innan ett tågs avgång ska meddela om och i så fall hur ett tåg påverkas av planerade banarbeten. Transportstyrelsen beslutade om ett föreläggande i juni 2022 avseende Trafikverkets bristande uppfyllelse av denna tidsfrist. Vi noterar i detta sammanhang att Trafikverket fortfarande är långt ifrån att uppfylla denna tidsfrist.

Konstruktivt möte med infrastruktur- och bostadsministern

Vi träffade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) i onsdags tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag och presenterade branschens programförklaring för kollektivtrafiken med målet att 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor ske med kollektivtrafiken. Läs mer

Lokförarenkät om kompetensförsörjning

Tågföretagen kommer under februari – mars att göra en kartläggning över kompetensförsörjningsbehovet i branschen i syfte att kartlägga kommande pensionsavgångar och framtida rekryteringsbehov av lokförare.

Enkäten skickas ut till utbildningschefer, HR-chefer och vd:ar under vecka 7–13 och svaren är avgörande för att kunna skapa en rättvisande bild över behovet framöver. Vi vill ha in svaren senast 31 mars. Läs mer

Medielänkar vecka 7

Branschen mötte infrastruktur- och bostadsministern

I går träffade Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och Tågföretagen infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).
Läs artikeln på rt-forum.se

Efter tågstrulet – Trafikverket riskerar mångmiljonvite

Transportstyrelsen förelägger Trafikverket med ett vite på 24 miljoner kronor om de inte åtgärdar problemen med det nya it-systemet. ”Vi ser en risk att det kan påverka tågtrafiken under hela 2023”, skriver Transportstyrelsen i ett pressmedelande.
Läs artikeln på svt.se

Mångmiljonvite föreläggs mot Trafikverket

Trafikverket har under en längre period haft svårigheter att planera trafiken på järnvägsspåren. Arbetet med den så kallade tågplanen har kantats av problem och Transportstyrelsen förelägger nu Trafikverket att åtgärda bristerna.
Läs artikeln på transportochlogistik.se

Efter kallduschen – enighet nådd om järnvägen Göteborg-Borås

Stationen i Mölndal måste finnas kvar och stationen Landvetter måste byggas nära flygplatsen. Spåren behöver också kunna dras vidare mot Jönköping. Det har de berörda kommunerna och regionen enats om att svara regeringen efter kallduschen om planerade järnvägen Göteborg-Borås.
Läs artikeln på dn.se

Hård press på Trafikverket

Trafikverket kan få betala 24 miljoner kronor i viten om det inte lyckas förbereda tågplanen för nästa år, T24, i god tid. Det har Transportstyrelsen beslutat.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Oro för att tågsatsningar dröjer länge

Regeringen satte stopp för höghastighetsbanor, men utlovade andra tågsatsningar. Nu finns en oro i berörda regioner för att en ökad järnvägskapacitet ska dröja länge.
Läs artikeln på svd.se

Ytterligare förelägganden mot Trafikverket – redan klart att tidigare krav inte kommer nås

Trafikverket hotas med miljonvite om förra årets tågplaneringsarbete upprepas. Samtidigt står det redan klart att myndigheten inte kommer att leva upp till ett tidigare föreläggande från Transportstyrelsen.
Läs artikeln på altinget.se

Klart: 550 kronor i månaden för all kollektivtrafik i hela landet

Efter många turer är det nu klart att ett ny månadsbiljett införs i Tyskland till sommaren. Biljetten gäller för obegränsat resande på all lokal och regional kollektivtrafik i hela Tyskland, oavsett trafikmedel. Priset är modest: 49 euro, cirka 550 kronor. På fredagen enades transportministrarna i de tyska delstaterna samt regeringen i Berlin om att biljetten ska börja gälla den 1 maj med säljstart den 3 april. Samtidigt införs en ”jobbiljett” som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.
Läs artikeln på bussmagasinet.se

Städer i fyra länder bildar konsortium för att bygga ny järnväg Göteborg-Oslo

Privat kapital står redo att finansiera en modern järnväg mellan Oslo och Göteborg. Ett konsortium är på väg att bildas, uppger ledningen för det nordeuropeiska så kallade String-nätverket. – Konsortiet är på gång men vi håller de finansiärer som räckt upp handen för oss själva ett tag till, säger String-chefen Thomas Becker.
Läs artikeln på dn.se

Green Cargo visar sämre resultat

Intäkterna ökade något men utgifterna ökade mycket snabbare. Fjärde kvartalet 2022 slutade med en förlust på 29 miljoner kronor för Green Cargo trots en statlig miljökompensation på 187 miljoner kronor.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Snabb återhämtning för SJ

Fjärde kvartalet resulterade i ett tungt minusresultat för SJ men helåret innebar ett plusresultat på 314 miljoner kronor, nästan 1,3 miljarder kronor bättre än resultatet för pandemiåret 2021.
Läs artikeln på jarnvagar.nu