Hoppa till innehåll

Lägg i en högre växel för konkurrenskraft och infrastruktur

Det är ett faktum att Sveriges infrastrukturinvesteringar idag ligger på ungefär en tredjedel av 1960-talets nivåer. Mer exakt investerar Sverige idag 0,7 procent av BNP i transportinfrastruktur. Det är betydligt lägre än OECD-genomsnittet – i ett land som växer så det knakar, som upplever en ny industriboom och som redan i utgångsläget ligger geografiskt i utkanten av de stora marknaderna. Därför är Jacob Wallenbergs uttalande om behovet av att växla upp investeringstakten inte bara välkommet. Det andas därtill både realism och framtidstro.

Ett väl fungerande transportsystem har haft avgörande betydelse för Sveriges utveckling till ett framstående industriland. I framtiden kommer ett effektivt och energisnålt transportsystem, där olika trafikslag kompletterar varandra, att få en ännu viktigare roll i takt med ökad befolkning, avveckling av fossila bränslen, ökad elanvändning och hård internationell konkurrens. Järnvägen spelar en nyckelroll för industrins utveckling och för att binda samman våra storstadsområden. Den nya industrivågen i norra Sverige är ett exempel som kräver bättre transportmöjligheter för både gods och kompetens. 

Investors och Svenskt Näringslivs styrelseordförande Jacob Wallenberg är övertygad om att Sverige i detta läge måste hitta andra lösningar, där privat kapital tillåts att komma in med finansiering. Goda exempel på att det fungerar och som kan bidra med lärdomar är Öresundsbron och Arlandabanan. I andra länder som Frankrike och Italien har sådana strukturer funnits på plats länge och det finns intressanta trender att snegla på i närområdet, exempelvis Nye Veier i Norge. Bara att placera stora objekt i separata genomförandeorganisationer tycks vara en viktig pusselbit, eftersom de då byggs färdigt.

Järnvägsdagen 29 november kommer vi att fördjupa oss i finansieringsfrågorna men vi behöver inte vänta till hösten för att dra igång diskussionen. Inom kort ska regeringen presentera uppdrag till Trafikverket om att ta fram inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturplanering. Tågföretagens senaste ställningstaganden finns här – Ett högkapacitetsnät för järnvägen och Reformagenda. Och vi erinrar om värdet av att möjliggöra katalytisk medfinansiering från EU, där det behövs en samlad svensk strategi som tar hänsyn till värdet av alternativa finansieringskällor.

Basindustrin ställer krav på Trafikverket

Basindustrin ställer krav på att Trafikverket ställer in fler banarbeten i sommar i ett brev till näringsminister Ebba Busch och infrastrukturminister Andreas Carlson.

Trafikverkets planeringsutmaningar, med en stor ökad mängd inställda tåg, får stora ringar på vattnet långt utanför de direkt berörda tågföretagen och resenärerna. Näringslivet pekar på att inställda tåg skapar stora störningar i deras produktion, som är anpassad till ett kontinuerligt flöde. Inställda tåg leder snabbt till fulla lager hos underleverantörerna samtidigt som lagren sinar hos dem som behöver produkterna för sin produktion, vilket i förlängningen kan leda till fabriksstopp. Basindustrin har ofta inget alternativ till godståg. För SSAB veckoflöde på tåg skulle det innebära 2 000 lastbilar vilket i sin tur innebär en lastbil var femte minut, och bara det från fabriken i Borlänge.

Undersökning: Logistikchefer vill se satsningar på infrastruktur, i synnerhet järnväg

Konsultfirman Tyréns har genomfört en undersökning om synen på infrastruktur inom svenskt näringsliv. I undersökningen har drygt 40 logistikchefer från svenska företag deltagit. Undersökningen visar att många av de undersökta bolagen oroar sig för att eftersatt infrastruktur ska hämma företagens tillväxt. Hela 81 procent menar att infrastrukturen är viktig för det egna företagets utveckling. Företagen vill därför se större satsningar men litar dessvärre inte på att politiken kommer att agera i denna riktning. Vi noterar särskilt att logistikcheferna ser ett stort behov av fler järnvägstransporter.

Resultatet av undersökningen visar att logistikcheferna vill se att regeringen satsar mer på utvecklingen infrastruktur. Bland annat vill 68 procent se större satsningar på järnvägen, 49 procent vill se mer till vägtransporter och 29 procent vill se mer till sjötransporter.

Undersökningen i fråga visar återigen på behovet av robust och kapacitetsstark infrastruktur i Sverige. I detta avseende är det även av vikt att vidga finansieringsdiskussionen till alternativa finansieringskällor och behovet av en strategi för att öka exempelvis CEF-finansiering, som fungerar som en katalysator för utbyggnad av infrastruktur.

Medielänkar vecka 23

”Sverige måste hitta andra lösningar”

Wallenbergs krav på politikerna och Sveriges utmaningar. Svenska företag och svensk politik måste lägga i en högre växel. Det anser Jacob Wallenberg, en av Sveriges mäktigaste företagsledare. Nu uppmanar han regeringen att ta hjälp av privata investerare för att rusta upp landet.” Det finns pengar, om man tänker lite annorlunda”, säger han i en stor intervju med Di.
Läs artikeln på di.se

Lyssna på Wallenberg och storsatsa på järnvägen

Det bedrövliga tillståndet för den svenska järnvägen är ovanligt tydligt just nu. Decennier av bristande underhåll har skapat ett järnvägssystem med stora – och växande – brister.
Läs artikeln på di.se

Trafikplaneringsfacket: Förtroendekapitalet är kört i botten

Trafikverkets senaste drag att ge bonusar till utvalda grupper inom tågplaneringsarbetet för att bromsa personalflykten har inte bara landat väl, enligt fackliga företrädare. Och samtidigt ser hela det nya planeringssystemet ut att vara i gungning.
Läs artikeln på altinget.se

Storföretag larmar om tågproblem – vill skjuta på banarbeten

Trafikverkets akuta planeringsproblem på järnvägen hotar ”en stor andel av våra viktiga transporter”, skriver en rad storföretag i ett brev till regeringen. Volvo Cars, Stora Enso, SSAB och Green Cargo vill att fler banarbeten ställs in i sommar för att godstågen ska kunna komma fram.
Läs artikeln på dn.se

The new rail planning system in Sweden is causing mayhem

The Swedish rail freight industry is currently struggling to adapt to the new planning system implemented by Trafikverket, the government agency responsible for the country’s rail network. RailFreight.com interviewed Shad Hallam, Head of Network Management at Green Cargo, the state-owned rail freight company in Sweden, to better understand what is going on.
Read the article at railfreight.com

Ny tunnel till Tyskland – kräver mer järnväg i Sverige

År 2029 öppnar den nya väg- och järnvägsförbindelsen mellan Tyskland och Danmark. En förbindelse som ökar mängden gods och godstrafik, inte minst via järnväg. ”Enligt beräkningar kan mängden gods via järnväg fördubblas med nya förbindelsen”, säger Gustaf Engstrand på Tågföretagen. Det behövs mer järnväg i Sverige, annars måste stora delar av godset lastas om till lastbil, menar han.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se