Hoppa till innehåll
Seminarium i Almedalen

Vi finns på plats i Almedalen!

I slutet av juni finns Tågföretagen på plats i Almedalen. Vi tar med oss nya perspektiv och starka argument för att ta tillvara både järnvägens stora möjligheter och svåra utmaningar. Det senaste året har läget varit extraordinärt för branschen. Almedalen blir därför en viktig mötesplats för viktiga och framåtblickande diskussioner. Vi kommer bland annat att diskutera infrastrukturfrågor, transporteffektivitet, affärsavtal inom den upphandlade persontrafiken och mycket annat. Vi kommer ta upp värdet av målstyrning inom transportpolitiken, som alternativ till prognosstyrning. Hoppas att vi ses i Visby!

Tågföretagens arrangemang:

Hur skapar vi affärsavtal med fokus på samarbete för att nå kollektivtrafikens branschmål till 2030?

Tid: torsdag 29 juni, kl 12.00-12.45, 2030-arenan Mellangatan 27

En stor del av kollektivtrafiken drivs genom offentligt upphandlade kontrakt. Branschens mål är beroende av fungerande relation mellan beställare och trafikutövare, därmed är det dags att gå från traditionella avtalsmodeller och riskfördelning till en framtidsmodell baserad på samarbete för gemensamma mål. Hur ser affärsavtalen ut idag och hur uppnår vi samarbetsorienterade affärsavtal?

Deltagare:

Pierre Sandberg, Tågföretagen, Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik, Anna Höjer, Transdev, med flera.
Moderator: Mattias Goldmann

Deltagarlistan kommer att uppdateras löpande

Hur ökar vi transporteffektiviteten genom samverkan mellan järnväg, väg och sjöfart?

Tid: torsdag 29 juni, kl 13.00-13.45, 2030-arenan Mellangatan 27

Transportberoendet i samhället är stort och väntas fortsätta öka. I dag står inrikes transporter för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Transportsektorn har ålagts ett tufft beting att ställa om till följd av globala, europeiska och nationella krav om minskade växthusgasutsläpp.

För att nå de svenska nationella klimatmålen måste utsläppen minska med närmare 10 procent per år fram till 2030. Fram till 2040 är dessutom Trafikverkets prognoser att transportvolymerna kommer att öka med 50 procent. Därmed blir optimeringen av samverkan mellan väg, järnväg och sjöfart ett viktigt bidrag i omställningen. Att sträva efter transporteffektivitet är naturligt inom åkerinäringen, godsjärnvägen och sjöfarten och handlar i grunden om den mest effektiva vägen från punkt A till punkt B. Men för att uppnå ökad transporteffektivitet krävs dock ett antal åtgärder på både kort, medel och lång sikt vilket diskuteras under detta seminarium.

Deltagare:

Gustaf Engstrand, Tågföretagen, Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag, Anders Hermansson, Svensk Sjöfart, Maria Signal Martebo, Alstom, Henrik Ekelund, Svensk Handel, Gunilla Svantorp (S), riksdagsledamot, med flera.
Moderator: Mattias Goldmann

Deltagarlistan kommer att uppdateras löpande

Andra arrangemang Tågföretagen deltar i

Tågföretagen medverkar även i rundabordssamtal som berör säkerhet och beredskap samt målstyrning. Linda Ekholm kommer tillsammans med andra branschorganisationer att delta i ett samtal om yrkeshögskolans framtid.

Den 30 juni deltar Gustaf Engstrand på seminariet ”Från Göteborg till Venedig – hur gör vi det enklare att boka tågbiljetter genom Europa?” som arrangeras av Miljöpartiet i Europaparlamentet kl. 16.00-16.45 samt på seminariet ”Transporterna och drivmedlen vid kris – hur tryggar vi säkerheten och ökar självförsörjningsgraden?” arrangerat av 2030-sekretariatet och St1 kl. 18.00-18.45. Läs mer om samtalen