Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

En gemensam marknad för järnvägstransporter är en viktig del i skapandet av ett gemensamt Europa för handel och individers rörlighet. De strikta nationella gränser som fortfarande starkt påverkar järnvägen behöver därför ändras så att ett gemensamt och sammanhängande järnvägssystem kan skapas. Syftet med SERA-direktivet är därför mycket vällovligt. Det säger Tågoperatörerna i sitt remissyttrande.

Läs remissyttrande angående Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (DS 2014:21)

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Länk till remiss

Ett gemensamt eruopeiskt järnvägsområde