Hoppa till innehåll

Remissvar på Kombi­direktivet

Tågoperatörerna svarade 9 februari på faktapromemoria 2017/18:FPM29: Ändringar i direktivet om kombinerade transporter.

Tågoperatörerna ställer sig positiva till framförallt följande:

  • Bestämmelserna om att skapa en gemensam europeisk databas med all relevant information för genomförande av direktivet
  • Ekonomiska stödåtgärder och krav på terminaler som stimulerar konkurrenskraften för kombitransporter, inklusive offentligt stöd för att utveckla nya terminaler och uppgradera befintliga
  • Inrättande av en särskild myndighet, alternativt ge en existerande myndighet ansvar, för utvecklingen av kombinerade transporter i medlemsstaterna
  • Att kombitransporter enligt legaldefinitionen inte längre behöver vara gränsöverskridande (även gränsöverskridande transporter är eftersträvade)
  • Möjligheten att på medlemsstatsnivå ge tillfälliga godkännanden för överskridande av längsta tillåtna distans i vägdelen.

Vår analys har inte identifierat några grundläggande eller konceptuella brister i förslaget. Vi har dock ett antal förbättringspunkter för att komplettera och ytterligare förbättra kommissionens förslag, bland annat:

  • Komplettera med krav på att medlemsstaternas tillstånd för överskridande av det maximala tillåtna avståndet för vägdelen (i) motiveras, (ii) beviljas för en bestämd tidsperiod och (iii) meddelas Europeiska kommissionen för offentliggörande.
  • Dokumentationskraven utgör en utmaning men behövs av förklarliga skäl. Det är dock av största vikt att dessa kan förenklas genom användning av den senaste tekniken och direktivet bör i denna del ställa upp alternativa funktionella krav så att kraven kan ändras över tid så att teknikutvecklingen kan komma till användning.
  • Vi välkomnar regleringen av datainsamling men föreslår att datainsamling genomförs i enlighet med en delegerad akt som föregås av nära samråd med sektorn för att möjliggöra effektiv elektronisk inhämtning av data som minskar den administrativa bördan.
  • Avseende rapporten från medlemsstaterna (vartannat år) föreslås att i bestämmelserna ta in en referens till den att underliggande politiken syftar till att uppnås genom att stöd till och utveckling av kombinerade transporter. Rapporterna bör vara detaljerade och styra mot uppställda mål för klimatet och överflyttning, inklusive nyckeltal som exempelvis terminallyft per år totalt för landet, per region och per terminal.
  • Flexibilitet avseende geografisk täckning längs såväl stomnätet för järnväg TEN-T samt det övergripande järnvägsnätet inom det transeuropeiska transportnätet.

Status
Besvarad

Svar senast
9 februari 2018