Hoppa till innehåll

ERTMS nytt signalssystem för Sveriges järnväg

Tågföretagen fortsätter att arbeta för en statlig medfinansiering av ERTMS-ombordutrustning . Trafikverket har identifierat som en särskild risk att fordonskonvertering inte hinner genomföras till 2030 med konsekvensen att ERTMS inte kommer att kunna införas förrän fordonskonverteringen är genomförd.

För att undvika att risken faller ut har Trafikverket konstaterat att förutsättningar måste skapas och styrmedel införas för att säkerställa 2030-målet, och det behöver utredas hur stimulans och eventuella styrmedel skulle kunna utformas. Enligt beslutet behöver Trafikverket utveckla en gemensam utvecklingsplan mellan ERTMS mark och ERTMS ombord för att komma till rätta med dessa utmaningar.

Beslutet om nationell plan 2022 halverade medelstilldelningen för från ca 30 till ca 15 miljarder kronor. Det innebär att tidplanen kommer att skjutas framåt och ger ett visst andrum för investeringen i ombordutrustning. Det ökar också möjligheten för tågoperatörerna att anpassa installationerna till uppgraderade specifikationer och erfarenheter från andra upphandlingar och länder.

Det finns stora samhällsvärden, inklusive kapacitetsvolymer både för person- och godstrafiken, att vinna på en optimerad utrullning av ERTMS. Trafikverket har fastställt år 2030 som tidpunkt vid vilken alla fordon ska vara utrustade med ERTMS ombordutrustning.

Enligt beslut om ”Rapport signalöversyn” av Trafikverkets styrelse under hösten 2023 är 2030 är för närvarande målbilden och åtgärder med öppning för trafik efter 2030 ska ske med ERTMS. Därmed antas att majoriteten av fordonsflottan i Sverige behöver vara utrustad med ERTMS ca 2030. Det är önskvärt med realistiska tidsperspektiv och vi hoppas nu att detta blir den sista anpassningen av tidplaner för ERTMS.

Ett alternativ till omfattande statlig medfinansiering är att dubbelutrustning sker mer ATC och ERTMS under en övergångsperiod (ATC-mellansteg) i områden med tidig utrullning av ERTMS.

Trafikverket har hittat formerna för en alltmer samverkansorienterad systematik avseemde ERTMS-utrullningen och arbetar nära berörda intressenter, såsom tågföretag och fordonsägare, för att möjliggöra en sansad utrullning av en uppgraderad signalanläggning.

Artiklar

Läs mer artiklar om ERTMS

Gustaf Engstrand

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46709961799 E-post

Läs mer