Hoppa till innehåll
Ekonomiska konsekvenser kan aldrig ställas mot förlusterna av de liv eller det lidande coronapandemin fört med sig. Många tusen människor har drabbats, och förlorade jobb och oro för framtiden går hand i hand med sjukdomens framfart. Krisen är inte över, men vi vet att tjänstesektorn spelar en avgörande del i återstart av svensk ekonomi. I takt med att smittan planar ut, måste konsumtion och efterfrågan komma igång igen. För att återstarta svensk ekonomi behövs en kickstart för tjänstesektorn. Tågföretagen har tillsammans med Almega och övriga sju almegaförbund tagit fram ett omfattande återstartsprogram, Så kickstartar vi tjänstesektorn.

I ett första skede måste företag kunna både återanställa och nyrekrytering. Därför föreslår vi permanent sänkta arbetsgivaravgifter och fortsatt statligt stöd för sjuklönekostnader. Så får vi fart på hushållens konsumtion av personliga tjänster.

Men mer behövs för att klara krisen på längre sikt. Ekonomin är påverkad på djupet och framtidstron är skadad hos både enskilda och företag. Nu är det dags att satsa och tänka nytt. Genom reformer för tillväxt, innovation och stärkt konkurrenskraft kan vi stå starkare i framtiden.

Coronakrisen har på ett konkret sätt visat hur viktig digital infrastruktur är. Här behöver vi satsa ännu mer. Företagare måste få tillbaka framtidstron och våga åter- och nyanställa medarbetare i sina verksamheter. För det krävs en moderniserad arbetsmarknad och bättre kompetensutveckling.

Parallellt med omedelbara åtgärder och reformer måste näringslivet också hantera klimatutmaningarna. Med satsningar på hållbara transporter i kombination med digital infrastruktur och ny teknik kan vi säkra näringslivets långsiktiga konkurrenskraft också i en ny tid.

En kickstart för tjänstesektorn lyfter hela Sveriges ekonomi och gör det möjligt att ta oss ur krisen.

10 punkter för återstart

  1. Sänk företagens kostnader för att anställa så att arbetslösheten inte biter sig fast på höga nivåer. Arbetsgivaravgiften bör sänkas permanent med tre procent, särskilt då ca 30 procent av den inte är kopplad till någon socialförsäkring utan kan betraktas som en indirekt skatt på arbete.
  2. Sänk tjänstemomsen för att få igång konsumtionen. Många serviceintensiva tjänsteföretag har hamnat i en svår ekonomisk knipa till följd av minskad konsumtion av personliga tjänster. Genom att halvera tjänstemomsen under sex månader med start i höst kan hushållen få ett ökat konsumtionsutrymme samtidigt som tjänsteföretagens ekonomiska situation mildras.
  3. Investera i digital infrastruktur. Coronakrisen har visat på behovet av att människor och verksamheter över hela landet har tillgång till snabb och säker uppkoppling. Att investera i snabbt bredband och 5G skapar goda förutsättningar för samhället i stort och är en nödvändighet för landsbygden
  4. Modernisera arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknaden behöver moderniseras och anpassas för ett samhälle i snabb förändring. Reformeringen av Lagen om anställningsskydd och reformeringen av Arbetsförmedlingen är därför viktiga åtgärder för att stärka Sveriges anpassningsförmåga och snabbare ta oss ur krisen.
  5. Främja arbetsgivarnas och arbetstagarnas investeringar i kompetensutveckling. Personalens kompetens är avgörande för tillväxt, omställning och konkurrenskraft. Vi föreslår att arbetsgivarna får möjlighet att göra kompetensavdrag genom att dra av hälften av kostnaden för personalutbildning mot skattekontot, en indirekt subvention av personalutbildning. Vi föreslår också att arbetstagarna får tillgång till särskilda tech-checkar för kompetensutveckling inom IT och ny teknik.
  6. Beta av den växande vårdskulden. Redan före coronakrisen var väntetiderna långa för planerade behandlingar. Antalet operationer och andra åtgärder har minskat dramatiskt under krisen. Den planerade vården behöver komma igång så snart som möjligt för att börja möta de uppdämda vårdbehoven. Regionerna bör dra nytta av kapaciteten hos fristående vårdgivare för att arbeta bort vårdskulden.
  7. Expertskatten finns till för att göra det lättare att rekrytera utländska experter till Sverige. Tyvärr har Sverige hårdare krav än övriga OECD-länder, vilket gör det svårt för oss som nation att konkurrera om den bästa kompetensen. Bland annat bör tiden för vilken man får tillämpa den lägre expertskatten för en utländsk expert öka från tre till fem år.
  8. För att stimulera näringslivet att klimatkompensera och att göra hållbara investeringar bör statliga skattelättnader införas. Det kan exempelvis handla om skatteavdrag för klimatåtgärder, stimulansåtgärder för energieffektivisering och bättre resursutnyttjande.
  9. Investera i järnväg både genom att bygga nya stambanor som kortar restiden ut i Europa och bygg ut kapaciteten för godstransporter på järnväg. Båda projekten är angelägna i den hållbara omställningen, de bidrar dessutom till att skapa arbetstillfällen och förbättra arbetspendlingen. Den så kallade nationella planen måste därför tidigareläggas.
  10. Staten bör ta över största delen av företagens sjuklönekostnader till utgången av 2021. Så länge smittspridningen fortsätter i samhället är det rimligt att staten tar hela den sjuklönekostnad som överstiger den genomsnittliga sjuklönekostnaden i respektive storleksklass 2019, dvs före pandemin. Det innebär i praktiken att staten täcker halva sjuklönekostnaden för arbetsgivarna.