Hoppa till innehåll
En minskning av utsläppen med 70 procent till år 2030 räcker inte om inte omställningsarbetet med transporter till järnväg växlas upp betydligt. Järnvägen spelar en central roll för att uppnå regeringens klimatpolitik. Transporternas växthusgasutsläpp har minskat över tid, dock inte i den takt som krävs för att nå klimatmålet.

− Regeringens bedömning att utsläppen från transportsektorn måste minska betydligt snabbare än hittills för att klara klimatmålen räcker inte. Vi vet att omställningen av transporter från väg till järnväg också måste öka, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen.

Tågföretagen har gått igenom Trafikverkets kommande inriktningsunderlag och nationell plan och har rekommendationer inom flera områden:

 • Trafikverkets prognosarbete är inte anpassat efter verkligheten. Tågföretagen ifrågasätter i grunden om Trafikverkets prognosunderlag ens kommer i närheten av vad marknaden kommer att efterfråga i framtiden. Det handlar här inte endast om BNP-tillväxt utan om vad industrin och resenärer faktiskt kommer att efterfråga om exempelvis 5, 10 och 20 år i en tid när klimatmålen blir alltmer centrala.
 • Tågföretagen stämmer in i kritiken mot Trafikverkets samhällsekonomiska analysmetodik och vill särskilt betona att det här inte endast handlar om värderingen av exempelvis restid, utsläpp med mera utan även hur olika delposter viktas i den samhällsekonomiska kalkylen.
 • Inom den kommande infrastrukturplanen behöver omfattningen öka med minst 20 procent 2022—2033 alternativt 2022—2037 jämfört med gällande infrastrukturplan 2018–2029, inte minska.

Du kan läsa mer om Tågföretagens rekommendationer inom följande områden i brevet som bifogas Inför Trafikverkets inriktningsunderlag till Trafikverket och Infrastrukturdepartementet:

 • Fyrstegsprincipen
 • Infrastruktur för förbättrad konkurrenskraft nationellt och inom Europa
 • Mer godstransporter på järnväg
 • Nationell plan 2018–2029
 • Underhållsskuld och underhållsplan
 • Klimatpaket
 • ERTMS-utrullningen
 • Sidosystemet
 • Nya stambanor

Läs hela brevet här