Hoppa till innehåll
Tåg bredvid rapsfält
Bild över rapsfält, med tåg och vindkraft

Branschmöte med infrastruktur­ministern

Järnvägens totalleverans har återigen hamnat i det politiska blickfånget. Infrastrukturminister Tomas Eneroth hade därför kallat branschen till möte i fredags och fick då en lägesrapport från utvalda myndigheter och tågföretag.

Med några få veckor kvar till valet står därmed tågtransporternas viktiga samhällsbidrag högt på dagordningen. Ministerns frågor fokuserade på Trafikverkets leverans av körplaner kopplat till en stor mängd banarbeten och införandet av MPK, Trafikverkets nya digitaliserade planeringssystem, och branschens utmaningar med brist på planeringspersonal och lokförare på kort och lång sikt. Trafikverket håller sig till en reviderad plan för utrullning av det nya planeringssystemet och ser positivt på att den ska hålla. Ministern bedömer att vi kommer se en förbättring under hösten och regeringen följer frågan nära.

Mötet berörde också förutsättningarna för att framgent skapa mer robusta tågplaner utan att tappa kapacitet i ett redan ansträngt system. Tankar som funnits under en tid är exempelvis att analysera tågtätheten i tidtabellerna i de högst belastade stråken för ökad flexibilitet och punktlighet samt att planera banarbeten i sammanhängande stråk i samverkan med tågföretagen. Flera av tågföretagen ökar redan på personaltätheten och driver på för ökat antal platser för lokförare på yrkeshögskolorna under kommande år. Det står klart att arbetet med att komma till rätta med de kort- och långsiktiga utmaningarna i tågtrafiken kommer att sysselsätta branschen under en tid. I detta arbete blir ett viktigt bidrag Tågföretagens reformagenda med 50 förslag för fler människor och mer gods på järnvägen.

Grundproblemet med kapacitetsbristen kvarstår. Det är fullt i järnvägssystemet och de stora satsningarna i den nyligen av regeringen beslutade nationella infrastrukturplanen kommer alltför sent. Existerande infrastruktur är sliten och det eftersatta underhållet uppgår till tiotals miljarder. Vi behöver därför snarast öka insatserna i form av både underhåll och nybyggande för att komma till rätta med problemen på kort och lång sikt.