Hoppa till innehåll

Monica Lingegård är ny ordförande för Tåg­företagen

Monica Lingegård, vd SJ AB, valdes till ny ordförande för Tågföretagen på årsmötet den 30 maj. De frågor som har fokus nu är att få ordning på processen kring tågplanearbetet, att öka kapaciteten i järnvägsnätet samt fortsatt jobba med de reformer som Tågföretagen har tagit fram för att få fler människor och mer gods på järnvägen.

− Vi kommer som första fråga att fokusera på att få ordning på tågplaneprocessen och balans i avtalen mellan Trafikverket som leverantör och tågföretagen, säger Monica Lingegård. 

Tågföretagens styrelse har också utökats med en person och består nu av 12 ledamöter plus ordföranden. Två nya personer valdes in Stefan Gustavsson, Infranord AB, och Haris Habul, VR Sverige AB. Resten av styrelseledamöterna fick förnyat förtroende. .

Trafikverkets leveranser av sena schemaändringar måste lösas

På senaste tiden, inte minst under kollektivavtalsförhandlingarna och varslet om konflikt från Seko, har sena schemaändringar varit en aktuell fråga. Sena schemaändringar drabbar främst medarbetarna men är inte heller önskvärda för arbetsgivarna. Resultatet av överenskommelsen i avtalsförhandlingarna ökar kompensationen till den enskilde medarbetaren vid sena schemaändringar och det blir ett incitament för tågföretagen att minimera förekomsten av sena schemaändringar. Det är av yttersta betydelse att snarast få bukt med rådande krisläge och därvid uppnå det avtalslöfte – om 18 veckors framförhållning – som gäller för leverans av tåglägen.

Ett högkapacitetsnät för järnvägen

En ökad kapacitet i form av nya stambanor mellan Sveriges tre största städer och en uppgradering av betydelsefulla stråk – även i närtid – i hela landet är avgörande för Sverige för att kunna möta industrins och resenärernas ökande behov. Att eliminera infrastrukturskulden är en nödvändig men det är inte tillräckligt som förutsättning för att Sverige ska få en ändamålsenlig transportinfrastruktur.

Järnvägen kräver nya reformer

Tåget kan transportera stora volymer gods och stora mängder passagerare på liten yta. Tåget gynnar regionutvecklingen och kan dessutom lösa industrins trans­portbehov på ett klimatsmart sätt. Det är möjligheter vi måste ta vara på genom att skapa förutsättningar för att fler ska välja järnvägen och för att järnvägen kan svara upp mot dessa ökade behov. Trots trans­portbehoven, en växande befolkning och klimatutmaningen är infrastrukturen på järnvägen eftersatt sedan många år. Sverige kan bättre än så. Därför har Tågföretagen tagit fram en reformagenda. Syftet är att skapa en helhetsbild av järnvägens behov, utmaningar och åtaganden så att medlemsföretagen kan bidra i ännu större utsträckning till Sveriges ekonomi, vårt samhälle och människorna som bor här. Läs mer i Tågföretagens reformagenda.