Hoppa till innehåll

Välkomna åtgärder för ökade intermodala transporter

I veckan antog EU-kommissionen nytt förslag gällande kombidirektivet – den del av EU:s mobilitetspaket som berör kombinerade godstransporter och som syftar till att göra godstransporter mer hållbara. Tågföretagen, liksom järnvägsbranschen i Europa, välkomnar det reviderade förslaget. Kombidirektivet är ett självklart incitament för val av transporteffektiva lösningar.

Godstransporter beskrivs idag som ryggraden i EU:s inre marknad som möjliggör europeiska företag att sälja sina produkter över hela kontinenten och utanför Europa. Transportsektorn är även avgörande på arbetsmarknaden och sysselsätter idag omkring 6 miljoner människor. Samtidigt står godstransportsektorn (frakt av varor) för omkring 30 procent av transportsektorns totala koldioxidutsläpp.

I takt med att EU:s ekonomi utvecklas och marknader expanderar, kommer även utsläppen att öka. Fram till 2030 väntas godstransporterna öka med 25 procent och fram till 2050 väntas transporterna öka med 50 procent. Det behövs alltså åtgärder för att medlemsstaterna ska kunna hantera detta.

När transporterna ökar behöver man även öka arbetet med att hålla kostnader och utsläpp under kontroll. Förutsättningarna att kombinera transportslag är därför av stor vikt för dels konkurrenskraften inom EU, dels för att nå rådande miljö- och klimatmål.

I veckan antog alltså EU-kommissionen ett nytt förslag gällande kombidirektivet, som är en del av EU:s mobilitetspaket. Det nya förslaget kommer göra de intermodala transportuppläggen mer effektiva och konkurrenskraftiga. Förslaget fokuserar på att minska de intermodala transporternas externa transportkostnader med cirka 40 procent, jämfört med renodlade vägtransporter. Enligt förslaget ska ett antal digitala plattformar etableras. Bland annat en plattform som samlar godstransportinformation för kartläggning av utsläpp och transportkostnader.

Förslaget föreslår även att intermodala transportupplägg undantas från körförbud inom EU vid bland annat veckoslut. Syftet med detta är att förbättra användningen av infrastrukturkapaciteten där lastbilars leveranser vid exempelvis depåterminaler kan anpassas till avgångstider för tåg eller fartyg.  

Förslaget ställer även konkreta krav på medlemsstaterna att minska den genomsnittliga kostnaden för intermodala transporter – dörr till dörr – med minst 10 procent inom 7 år. Medlemsstaterna får även uppgiften att införa relevanta åtgärder nationellt för att uppnå målen inom kombidirektivet. Åtgärderna kommer att kartläggas och offentliggöras i en gemensam EU-plattform för intermodala transporter.

Med Sveriges geografiska förutsättningar och avstånd till kontinenten är kombidirektivet ett självklart incitament för ökade intermodala transportlösningar. Med de nya förslagen i kombidirektivet kan intermodala lösningar bli smidigare, effektivare och kostnadsmässigt lönsammare vilket i sin tur ökar både godstransportörernas och godstransportköparnas incitament att prioritera intermodala transportlösningar.

Utvecklingen i Sverige och övriga medlemsstater går fort och blir alltmer beroende av effektiva och hållbara transportlösningar. Med bland annat omfattande industriutveckling i norra Sverige behöver transporter på ett smidigt sätt komma ut till kontinenten. Det saknas dock ett antal åtgärder för att detta ska vara möjligt. Slopade körförbud för bättre koordinering mellan transportslagen, ökad transparens i form av öppna gemensamma digitala plattformar och ökade krav på nationella åtgärder är därmed välkomna förslag.

Vi har bevakat detta initiativ under lång tid och besvarat ett antal remisser som går att ta del av här