Hoppa till innehåll

Tåg­företagen välkomnar det reviderade Kombi­direktivet

Tågföretagen tycker att det är positivt med fler konkreta åtgärder som kan effektivisera såväl transportkedjor som transportsektorns klimatomställning. Det skriver Tågföretagen i sitt yttrande gällande EU-kommissionens förslag om ändringar av direktiv 92/106/EEG om intermodal transport

Tågföretagen lyfter följande synpunkter till förslaget i fråga:

  • Sverige bör främja de intermodala flödena i den nationella infrastrukturplaneringen.
  • Direktivets mål att sätta krav på medlemsstater att minska de genomsnittliga kostnaderna för intermodala transporter med 10 procent under nästkommande 7 år är positivt. Dock anser Tågföretagen att Sverige – som ett föregångsland – kan spänna än högre och satsa på ytterligare nedsatta kostnader, exempelvis 20 procent, det vill säga 3 procent per år.
  • Kravet att varje medlemsstat ska ta fram en nationell strategi är också positivt. Att använda alla transportslag och att öka andelen intermodala transportupplägg har legat i flera regeringars intresse genom åren. Därmed vore det välkommet att etablera en nationell svensk strategi snarast. Antagandet och implementeringen av Kombidirektivet i fråga kan ta väldigt lång tid. Enligt vårt förmenande behöver Sverige inte vänta på detta.
  • Tågföretagen vill – trots direktivets betoning på detta – ytterligare lyfta vikten av konkurrenskraft. Utifrån vårt perspektiv vill vi poängtera vikten av konkurrenskraftiga villkor mellan transportslagen så att järnvägen – vars kostnader och förutsättningar ofta är ansträngda – ges rättvisa villkor att konkurrera med exempelvis vägtransporter.
  • I samma anda som förslagen i Kombidirektivet att häva vissa körförbud är det också av vikt att i största möjliga mån samordna Kombidirektivet med ändringarna i direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik för att främja kompatibiliteten mellan trafikslaget, främst med hänsyn till lyftbarhet och omlastning.
  • Kombidirektivet är i svensk lag idag implementerat i Yrkestrafikförordningen. I anledning av det förhöjda fokuset på transporteffektiva lösningar är det Tågföretagens starka rekommendation att relevanta delar ur det reviderade direktivet implementeras i en mer tillgänglig och från vägtrafiken neutral lagstiftning.

Status
Besvarad

Från
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Svar senast
26 januari 2024

EU-kommissionens förslag om ändringar av direktiv 92/106/EEG om intermodal transport