Hoppa till innehåll

Mer godstransporter på järnvägen

Sverige är ett export- och importberoende land där behovet av godstransporter är stort, och det ökar. Bara i norra Sverige kommer det under kommande decennium att investeras mångmiljardbelopp i ny industri som bygger på fossilfri produktion och elektrifiering. Under många år har Tågföretagen aktivt drivit frågor om hur vi kan stärka konkurrenskraften för näringslivets transporter.

Den nya regeringen har i regeringsförklaringen bekräftat att satsningar på järnvägen ska underlätta för godstrafik som stärker jobb och tillväxt. Vi ser därmed ett stöd för att fortsätta driva på för överflyttning av gods från väg till järnväg sker i kombination att det genomförs ytterligare beslut om incitament för överflyttning, i tillägg till sänkta banavgifter, miljökompensation och breddad ekobonus. Viktiga förutsättningar är samverkan om ställningstaganden och inspiration för ökade aktiviteter med Sveriges Åkeriföretag, Svensk Sjöfart, hamnarna och Transportföretagen.

Den tidigare regeringen ville med en nationell godstransportstrategi skapa ett effektivt, kapacitetsstarkt och hållbart godstransportsystem i syfte att dels uppfylla klimatmålen genom att minska utsläppen, dels stärka Sveriges konkurrenskraft. Ett flertal regeringsuppdrag har sedan 2017 lämnats till Trafikverket för att främja överföring av gods från väg till järnväg.

2022 har den samlade energiförbrukningen blivit en ödesfråga och stärkt intermodalitet är en faktor som kan bidra både till minskad energiförbrukning och till att uppnåendet av ambitiösa klimatmål underlättas.

Mer godstransporter på järnväg möjliggörs även genom rätt satsningar på infrastrukturen i form av bland annat utbyggnad av viktiga stråk, trimningsåtgärder, förutsättningar för längre och tyngre tåg, stärkt underhåll, bättre förutsättningar för ansökan om ad-hoc kapacitet (tåglägen på kort varsel). Banavgiftsökningarna på cirka 40 procent mellan 2024 och 2025 utgör en stor utmaning för godstrafiken och målet är att minska effekterna, exempelvis genom en fortsatt och ökad miljökompensation.

Buller

Sedan juni 2019 gäller nya regler för buller från godsvagnar. Enligt den nya EU-regleringen ska bromsblock av gjutjärn fasas ut under en övergångsperiod för att successivt bytas ut till kompositmaterial eller annat tystare bromssystem.

Tågoperatörerna har under hela lagstiftningsprocessen motsatt sig en alltför ingripande reglering bland annat eftersom kostnaderna ökar men framförallt på grund av sämre bromsverkan vintertid och trafiksäkerhetsrisker.

Artiklar

Läs fler artiklar om godstrafik

Gustaf Engstrand

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46709961799 E-post

Läs mer