Mer godstransporter på järnvägen

Regeringen vill med sin nationella godstransportstrategi skapa ett effektivt, kapacitetsstarkt och hållbart godstransportsystem i syfte att dels uppfylla klimatmålen genom att minska utsläppen, dels stärka Sveriges konkurrenskraft.

Vi driver bland annat att det tydligt mäts och följs upp att överflyttning av gods från väg till järnväg sker i kombination att det genomförs ett incitamentsprogram för överflyttning.