Nationell infrastrukturplanering

Efter framläggande av infrastrukturpropositionen i april 2021 kommer Trafikverket med stor sannolikhet få i uppdrag av regeringen att lämna förslag till nationell plan för transportsystemet 2022–2033 under hösten 2021. Senast våren 2022 väntas regeringen fatta sitt beslut om den nationella planen.

Tåg­företagen kommer verka för att tidplanen hålls och att beslut om nationell plan, med en betydligt mer omfattande ekonomisk ram, fattas före valet 2022. Det är särskilt eftersträvansvärt att projektet nya stambanor sker separat från Trafikverkets organisation och med separat finansiering.