Hoppa till innehåll

300 000 regressanspråk

På måndagens ledningsmöte med Trafikverkets planering fanns en diger agenda. Bland annat presenterades Trafikverkets arbete med regressersättning. Vid införandet av regressersättning förutspåddes antal ärenden för persontrafik att uppgå till 100 000 anspråk per år medan man nu ser att antal anspråk motsvarar cirka 300 000 fram till dagens datum vilket motsvarar anspråk på cirka 110 miljoner kronor. För järnvägsföretagen innebär det stora volymer månatligen (som mest har SJ haft 70 000 anspråk på en månad!) som skall hanteras via en blankett som inte fullt ut går att digitalisera samt otydlighet kring vilka underlag som måste bifogas anspråket för att Trafikverket ska påbörja sin behandling. Trafikverket har fokuserat på att bygga upp en avdelning med resurser och arbetssätt som nu finns på plats i Halmstad. Man ser att förbättringspotential finns men att man anser att en acceptabel nivå uppnåtts och att rutiner för eventualiteter utvecklas löpande. Målbilden är ett acceptabelt sätt att söka regressersättning på.

Trafikverket presenterade även hur de arbetar med riskminimering och kvalitetssäkring. Tågplan 2019 innehåller 900 förändringar. Förankring av anpassningarna måste kommuniceras inom varje järnvägsföretag för att säkerställa att kommunikation till slutkund sker på rätt sätt. Vidare ser man att T2020 innehåller 20 procent fler ansökningar om banarbeten jämfört med T19.

Inom TTT har man enats om att fokusera på att så långt möjligt uppnå 95 procent punktlighet 2020 och det stöds av handlingsplaner med tre konkreta åtgärder per effektområde samt fortsatt arbete med den så kallade trackslistan, det vill säga handlingsplaner sätts per effektområde med aktörsspecifika åtaganden. En första uppföljning av listan ska redovisas för JBS styrelse i maj. TTT har tagit hjälp av forskningsprogrammet KAJT för att hitta indikatorer som kan styra rätt för att få större effekt.

Trafikverket presenterade arbetet inom EU avseende en ny process för kapacitetstilldelning som ska vara implementerad 2025. Den stora utmaningen är att ny lagstiftning måste till innan den tänkta modellen för kapacitetstilldelning kan implementeras. Man har även identifierat flera områden som inte är omhändertagna eller går direkt på kollisionskurs med andra initiativ som pågår inom järnvägsbranschen. Mot denna bakgrund riskerar tidplanen 2025 inte att klaras. RNE Roadshow i Stockholm den 11 april kommer beröra detta intressanta tema. Hör av er om ni inte bjudits in men vill delta.

Trafikverket driver en lång rad initiativ och projekt som kommer förbättra punktligheten och bättre utnyttjande av den kapacitet som finns i järnvägsnätet. I de samverkansforum som branschen deltar i behöver vi skapa ökat fokus på de övergripande tidplanerna i arbetet och identifiera tydliga delmål och avstämningspunkter. Genom att ställa krav på Trafikverket att vara transparenta med tidplaner och delmål skapas förväntanstyrning och ett ökat fokus från branschen för att samverka med Trafikverket. Branschen besitter kunskap och kompetens som Trafikverket behöver för att lyckas med alla initiativ och projekt. Vi måste gemensamt säkerställa branschens involvering i arbetet med implementationsplaner, riskanalyser, med mera, i lämplig omfattning.

Veckans möte med det Nationella godstransportrådet behandlade också många spännande teman. Bland annat presenterades sjöfartens handlingsplan för fossilfrihet samt Trafikverkets regeringsuppdrag om överflyttning av godstransporter till sjöfart och järnväg. I denna anda var det också intressant att ta del av Fossilfritts Sveriges arbete med uppstart av intermodal skytteltrafik nattetid mellan Helsingborg och Årsta kombiterminaler.